Referenza: 53/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/01/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BORG PETER vs BUSUTTIL EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, AZZJONI GHAS-SMIEGH GDID TAR-RIKORS QUDDIEM IL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA FIL-KAZ TA` SENTENZA LI TKUN ITTIEHDET FUQ DIKJARAZZJONI FALZA
Fil-Qosor
L-Artikolu 42 tal-Kapitolu 69 jipprovdi dan:

"Jekk jinsab li wahda mill-partijiet hadet decizjoni favorevoli mill-Bord minhabba dikjarazzjoni falza maghmula minnha, il-parti kuntrarja tista' tiaghmel talba lill-Bord (sottolinear tal-Qorti) ghas-smigh mill-gdid tar-rikors u tista' wkoll tagixxi quddiem il-qorti kompetenti ghad-danni u ghall-hlas tal-penali ta' mhux izjed minn mitejn lira, kif tigi stabbilita mill-qorti.";

Fil-kaz prospettat taht l-Artikolu 42 (Kapitolu 69) meta l-parti tadopera r-rimedju taht l-Artikolu 42 "f' dak il-kaz ikun lecitu ghall-parti l-ohra li japplikalill-Bord ghal smigh mill-gdid apparti d-dritt tieghu li jagixxi quddiem il-Qorti kompetenti ghal risarciment tad-danni u hlas ta' penali";

Issa m' ghandux ikun dubitat illi r-rimedju prospettat taht l-Artikolu 42 tal-ligi specjali huwa kontraddistint mir-rimedji tar-ritrattazzjoni prevvistifil-ligi procedurali (kapitolu 12). Huwa rimedju li l-legislatur donnu akkorda specifikament ghal kaz fejn ikun jidher li xi wahda mill-partijiet tkun ottjeniet decizjoni favorevoli mill-Bord bhala konsegwenza ta' xi dikjarazzjoni falza minnha. Sa fejn jirrizulta dan jidher li kien l-uniku rimedju akkonsentit mil-legislatur taht il-Kapitolu 69.

Kienet biss l-interpretazzjoni tal-Qrati liestendiet ghall-Bord ukoll ir-rimedji tar-ritrattazzjoni kontemplati fl-Artikolu 811 tal-Kodici ta'Procedura.

Dan premess, issa huwa vera illi meta t-talba ghal smigh mill-gdid ta' kawza tkunbazata fuq xi wiehed mill-motivi stipulati fl-Artikolu 811 tal-Kapitolu 12, talba bhal din ghandhassir quddiem il-qorti li tkun tat is-sentenza attakkata (Artikolu 814) i.e. il-Qorti tal-prim' istanza jew tat-tieni istanza skond il-kaz.

F'dan il-kaz pero` l-motiv additat ma huwiex wiehed mir-ragunijiet elenkati fl-imsemmi Artikolu 811 izda arginat fit-termini tal-motiv dedott fl-Artikolu42 tal-Kapitolu 69. Dan ma jistax jitqies xi motiv agguntiv ma' dawk l-ohra taht il-Kapitolu 12, b' mod li allura jigi rez applikabbli ghalih id-disposizzjonijiet l-ohra tat-Titolu IV - Fuq ir-Ritrattazzjoni, kompriz allura illi l-kawza tigi ritrattata mill-qorti fi grad ta' appell jekk tkun din il-Qorti li tkun ippronunzjat ruhha l-ahhar. L-Artikolu 42 hu rimedju specjali stabbilit minn ligi specjali u, kif gja osservat, kontraddistint mir-rimedji l-ohra taht il-ligi procedurali ordinarja;

Il-Bord ma setax allura jinterpreta l-Artikolu 42 tal-Kapitolu 69 skond il-kriterji tal-Kapitolu 12 izda kellu invece joqghod ghat-test univoku tieghu fejn hu kjarament dispost illi talba taht dak l-artikolu kellha ssir lill-Bord li Jirregola l-Kera anki fejn is-sentenza attakkata tkun giet deciza mill-Qorti ta' l-Appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni