Reference: 2312/1997/1

Judgement Details


Date
12/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASAN INSURANCE AGENCY LTD NOE vs PARNIS ENGLAND TRUCKING LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AGGRAVJU IBBAZAT FUQ PUNT MHUX TRATTAT IN PRIM` ISTANZA - POLZA TA` KARIKU, FRAZI SAID TO CONTAIN - POLZA TA` KARIKU, VALUR PROBATORJU TA`
Summary
Mhux lecitu li s-socjeta` konvenuta tqajjem materji mhux trattata in Prim' Istanza quddiem il-Qortita' revizjoni kemm ghax dan ikun qed jissorprendi l-kontroparti u jipprivaha mid-dritt ghal doppioesami kif ukoll ghaliex il-Qorti ma ghandhiex bhala regola tippermetti li dan isir meta l-fatti li fuqhom dawn il-kontestazzjonijiet ikunu bazati jkunu ovvjament diga` sewwa maghrufa lill-appellant nomine qabel u waqt it-trattazzjoni tal-kawza quddiem l-ewwel Qorti.

Kif artikolat fid-dispost325 tal-Kodici tal-Kummerc (Kapitolu 13), "il-polza tal-karigu taghmel prova bejn il-partijiet kollha nteressati fit-taghbija, kif ukoll bejniethom u l-assiguraturi, bla hsara ta' prova kuntrarja."

Kemm il-darba ma jkunx jirrizulta mod iehor merkanzija titqies li tkun tghabbiet fuq vapur f'kundizzjoni tajba.

Ghalkemm fil-polza tkun tezisti fid-deskrizzjoni tal-merce l-espressjoni "said to contain", tali klawsola ghandha biss l-effett li topera ghaf-favur tal-vapur illi l-kwantita`tal-merkanzija skarikata u konsenjata ghandha presumibilment titqies bhala l-istess bhal dik mghobbija fuq il-vapur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info