Referenza: 209/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/01/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GALEA VINCENT vs PISANI ANTHONY ROBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - TISTA` TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA GHANDHA TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - KOMPETENZA, QORTI TAL-MAGISTRATI - KAWZI TA` ZGUMBRAMENT - ZGUMBRAMENT, KOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - ZGUMBRAMENT, KOMPETENZA TAL-QRATI INFERJURI
Fil-Qosor
Fl-ghoti tas-sentenza l-qorti trid toqghod fil-limiti tal-kontestazzjoni, hi ghandha kull dritt li tirrileva ex officio kwestjonijiet ta' ordni pubbliku. Huwa fatt li l-kompetenza ratione materiae hita' ordni pubbliku u, kif deciz, "il-Qorti tista', anzi ghandha d-dover li tissolleva l-eccezzjonita' nkompetenza ratione materiae anke ex officio".

Huwa veru li l-Artikolu 47 (3) jimponi limitazzjoni espressa fil-kompetenza tal-Qorti nferjuri izda l-istess artikolu jaghmel car illi dik il-limitazzjoni tirrigwarda biss azzjonijiet dwar "proprjeta` ta' beni immobbli, servitujiet, pizijietjew jeddijiet ohra mghaqqdin ma' l-immobbli". Ma kienetx allura testendi ruhha ghal kawzi ta' zgumbrament fejn sid wara li kien ta l-kongedo lill-inkwilin talab l-izgumbrament tieghu.

Kif korrettement rilevat mill-appellanti hu l-Artikolu 48 li jghodd ghal kaz. Dispost dan li jaghti s-setgha lill-Qorti tal-Magistrati (Malta) "tiddeciedi kull talba ta' zgumbrament, jew tkeccija minn beni immobbli, sew bini kemm raba, mikrija jew li qeghdin fihom persuni li joqoghdu jew li ghandhom ir-residenza taghhom ordinarja ..." purke s' intendi l-valur ta' l-oggett in kawza ossija s-somma tal-kerama taccedix il-hamest elef lira.

Il-ligi qed tikkontempla sitwazzjoni mhux biss fejn konvenut ikun qed jokkupa fond bhala r-residenza tieghu minghajr titolu, imma wkoll fejn hu ikun hekk qed jokkupah b' titolu ta' kera. Naturalment, dipendenti min-natura tal-kirja u taz-zmien li fih inholoqir-rapport lokatizju, dik il-kompetenza li kienet prima facie tal-qorti tista' tigi nieqsa jew ticcessa jekk il-kirja tinsab li qeghda fil-fazi tar-rilokazzjoni bis-sahha tal-Kapitolu 69 tal-Ligijiet. Hekk ukoll pero` dik l-istess kompetenza tista' tikkontinwa jekk il-kirja tkun regolata bil-ligikomuni taht il-Kodici Civili, jew regolata b' xi ligi ohra specjali li ma hijiex l-Ordinanza dwar it-Tigdid tal-Kiri ta' Bini. Ad exemplum il-Kapitolu 158 jew l-Att XXXI ta' l-1995 li jirregola dawkil-kirjiet li saru "on or after the 1st June, 1995";

L-indagini tal-Qorti biex tasal ghal konkluzjoni dwar il-kompetenza taghha kellha allura tinvesti x-xorta ta' ftehim u jekk dan hu wiehed ta' kera tghaddi biex tapplika ghalih il-ligi li tirregola kirja bhal din.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni