Referenza: 1761/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/12/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
MICELI HELEN SIVE NELLIE ET vs PISANI CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND WAQT PROCEDURI GUDIZZJARJI - LOKAZZJONI, MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA
Fil-Qosor
Is-sanzjoni radikali u ahharija tat-tkeccija tal-kerrej minn post minhabba n-nuqqas ta' hlas f'waqtutal-kera minnu dovuta hija wahda mehtiega: izda ghandha tigi applikata f'dawk il-kazijiet specifici li l-ligi tridha. Inghad li kull tifsira li tinghata tal-ligi f'dan ir-rigward ghandha tkun restrittiva u, f'kaz ta' dubju, ghandha titfisser favur il-kerrej. Dan ghaliex is-sanzjoni tat-tnehhijau tkeccija ta' kerrej mill-post mikri lilu m'hijiex mahsuba mil-ligi bhala vantagg li s-sid jista'jikseb bhala effett tan-nuqqas ta' hlas tal-kera fiz-zmien miftiehem, imma bhala deterrent biex il-kerrej jigi mhajjar iwettaq l-obbligi tieghu. F'dan id-dawl, ghalhekk, jaqa' fuq is-sid l-obbligu lijipprova b'mod definit u tajjeb bizzejjed kemm il-fatt li jkun talab kif imiss lill-kerrej biex ihallas kera dovut, u wkoll li, minkejja tali talbiet, il-kerrej ikun baqa' inadempjenti;

Huwa accettat li min jokkupa jew izomm ghandu gid ta' haddiehor bla jedd, irid jaghmel tajjeb ghad-danni li jgib b'ghamilu. Minbarra dan, minn kliem il-ligi nnifisha johrog li l-inadempiment kuntrattwali jista' jwassal biex id-debitur ta' obbligazzjoni mhix imwettqa jintalab li jhallas id-danni lill-kreditur ta' dik l-obbligazzjoni;

Tajjeb li jinghad li d-danni li jistghu jinkwadraw ruhhom tahtdin il-kawzali huma dawk imnissla bil-fatt wahdu tal-okkupazzjoni tal-fond li baqghet sejra sa waraz-zmien miftiehem, u mhux ukoll ghal jew dwar xi hsara li setghet saret lill-post matul zamma bhal dik. Huwa minnu li sid li jitlob kumpens ghaz-zmien li gid tieghu kien baqa' mizmum minn haddiehor minghajr jedd generalment jitlob kumpens li jista' jitqabbel mal-kera li sata' baqa' jircievi kieku l-post kien effettivament mikri. Izda dan m'huwiex il-kriterju wahdieni. F'qasam bhal dan, irid ikunhemm "rabta reali" mal-ammont ta' kumpens misthoqq u zgur m'hemmx lok ghal spekulazzjonijiet dwar x'sata' gara mill-post jew kemm kien ikun il-kera xieraq bil-prezz li jgib is-suq;

Il-Qorti maaccettatx il-pretensjoni tal-atturi bhala fondata fid-dritt u fl-ispirtu tal-ligi. Minhabba li l-atturi naqsu li jressqu 'l quddiem xi prova jew taghrif dwar il-qaghda tal-post in kwestjoni, il-Qorti ma kellhiex elementi tajbin bizzejjed biex tasal biex tqis l-ahhar zewg talbiet attrici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni