Reference: 1258/1998/1

Judgement Details


Date
23/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
GRECH AIC JOSEPH vs VASSALLO AGIUS DR JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPEJJEZ GUDIZZJARJI, EZISTENZA TAD-DRITT MITLUB
Summary
L-art. 556 tal-Kap. 12 ighid hekk:

556. (1) Fuq talba ta' kull min ikollu interess, ir-registratur jintaxxa d-drittijiet li jmissu lil avukati, nutara pubblici jew prokuraturi legali, ghal xoghlijiet extra-gudizzjarji, bla hsara tal-jedd ghall-appell, lill-qorti ta' gurisdizzjoni kontenzjuza, fi zmien xahar, b'rikors, b'talba sabiex it-taxxa tigi emendata.

(2) It-talba sabiex jiguntaxxati d-drittijiet issr b'nota li turi x-xoghlijiet li ghalihom tintalab it-taxxa.

(3) Meta t-taxxa tintalab mill-kreditur, hu ghandu jwettaq bil-gurament quddiem ir-registratur dak kollu li jkun fiha n-nota.

(4) Iz-zmien ta' hawn fuq jibda jghodd, ghal min ikun talab it-taxxa, mill-gurnata li t-taxxa tigi maghmula, u, ghad-debitur, mill-gurnata li din it-taxxa tigi nnotifikatalilu.

(5) L-eghluq taz-zmien fuq imsemmi mhux ta' xkiel ghad-debitur biex b'kull mod moghtimill-ligi, jattakka l-ezistenza tad-dritt mitlub jew biex jipprova li dan id-dritt m'ghadux isehh.

Hawnhkk l-attur ma kienx qieghed jitlob emenda fit-taxxa, izda kien qieghed jattakka l-ezistenza tad-dritt ghax kien qieghed ighid illi s-servizz li ghalih kien intaxxat id-dritt ma nghatalux.Dan il-kaz ma jintlaqatc bis-subartikolu (1) izda bis-subartikolu (5), u l-gheluq taz-zmien ta' xahar ma japplikax.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info