Reference: 128/2003

Judgement Details


Date
09/12/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
FARRUGIA DAVID vs SAMMUT GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, MULTIPLIER - KOLLIZJONI, KIF GHANDU JSIR SORPASS - KOLLIZJONI, SORPASS - MULTIPLIER, MINN META JIBDA JINGHADD
Summary
Manuvra ta' sorpass, wahedha, hija manuvra legittima u mhix ksur tar-regolamenti tas-sewqan, u l-fatt li min ikun qieghed jaqbez karozza ohra sejra fl-istess direzzjoni jaqbez ukoll il-linja tan-nofstat-triq jew jidhol f'karreggata ohra mhux element, fih innifsu, li jghabbi lil min jaghzel dik il-manuvra bil-htija ta' incident. Madankollu, il-manuvra tas-sorpass trid issir b'reqqa u kawtela b'mod li min jaghzel li jipprova jaqbez karozza jew vettura ohra, irid jiehu qies tal-possibilita' li l-vettura l-maqbuza tista' tibdel ir-rotta. F'kaz bhal dan, jaqa' fuq is-sewwieq tal-vettura li qeghda taqla' l-piz li jipprova li s-sewwieq tal-vettura l-maqbuza kien negligenti fil-mod kif bidel ir-rotta;

Ir-regolament 74 tal-Highway Code jipprovdi li m'ghandu jsir l-ebda sorpass fejn triq tiltaqa' ma' ohra jew f'salib it-toroq. Il-habta mertu ta' din il-kawza sehhet sewwasew f'medda ta' triq li tghaqqad toroq li jaghtu ghal direzzjonijiet differenti;

Jibqa' dejjem jipprevali l-principju li, fejn hemm dubju, wiehed m'ghandux jaqbez vettura ohra jekk ma jkunx cert li jista' jaghmel dik il-manuvra bla hsara ghalih innifsu u ghal haddiehor;

Huwa stabilit li l-multiplier ghandu jibda jitqies minn dak inhar li sehh l-incident li fih il-vittma tkun garrbet il-griehi, u mhuxminn dak inhar li l-Qorti tasal ghal-likwidazzjoni tas-somma li ghandha tithallas bhala danni. Minbarra dan, il-bixra ta' hsieb wara sentenzi ta' dawn l-ahhar snin f'dan il-qasam qeghda xxaqleb lejn it-tnehhija ta' skemi rigidi li jistghu jfixklu l-ghoti ta' kumpens misthoqq u xieraq ghac-cirkostanzi. Wahda minn dawn l-izviluppi hija sewwasew fil-massimu tal-multiplier, fejn ghal numru kbir ta' snin ma tqiesx li seta' jaqbez l-ghoxrin (20). Ghar-ragunijiet li l-Qorti ghandha tfittex qabel kull haga ohra li tirreintegra kemm jista' jkun lil dak li jkun garrab hsara, u li terga' tqieghed lil tali persuna kemm jista' jkun fl-istat li kienet qabel l-incident, illum huwa accettat u approvat mill-oghla Qrati taghna li l-multiplier ikun jaqbel sewwa mal-eta' tal-vittma u mhux ma' kriterjiarbitrarji;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info