Referenza: 915/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/12/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
SAMMUT DARREN vs ZAMMIT ERIC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, DISKREZZJONI TAL-QORTI FL-APPLIKAZZJONI TAL-METODU ADOTTAT F`BUTLER V. HEARD - DANNI, KOMPUTAZZJONI TRID TKUN MARBUTA MAR-REALTA` TAL-HAJJA - DANNI, KRITERJI GHALL-KOMPUTAZZJONI TA` QLIEGH FUTUR - DANNI, META D-DANNEGGJAT JIBQA` FL-ISTESS XOGHOL MINKEJJA D-DIZABILITA` LI JKUN SOFRA - DANNI, PAGA MINIMA ARROTONDATA SABIEX TAGHMEL TAJJEB GHALL-INFLAZZJONI
Fil-Qosor
Il-ligi ma tghid xejn, ghal anqas kif inhi fil-prezent, dwar il-perjodu li ghandu jigi applikat ghalfini tal-'multiplier' u anqas u anqas ma tghid xejn dwar il-hajja lavorattiva tad-danneggat. Il-provvedimenti tal-Kodici Civili li jirrregolaw il-mod kif ghandhom jitqiesu d-danni jitkellmu b'mod specifiku dwar telf effettiv, konsistenti fi spejjes inkorsi minhabba l-hsara kagunata u it-telf ta' paga jew qligh iehor attwali. Dwar dawn il-Qorti ma ghandha ebda diskrezzjoni u ghandhom jigu rizarciti in toto. Izda fir-rigward ta' telf ta' qligh li dik il-persuna tbati 'l quddiem minhabba inkapacita` ghal dejjem, totali jew parzjali, s-subartikolu (2) tal-Artikolu 1045 tal-Kap 16 jiddisponi li "Is-somma li ghandha tigi moghtija ghal din l-inkapacita` tigi stabbilita mill-Qorti, wara li tqis ic-cirkostanzi tal-kaz, u, b'mod partikolari, ix-xorta u l-grad ta' inkapacita`, u l-kondizzjoni tal-parti li tbati l-hsara.

Hawn ghalhekk naraw element diskrezzjonali li qed jinghata lill-gudikant. Il-ligi ma tridx li l-kumpens ikun biss rizultat ta' ezercizzju matematiku - ghalkemm tali ezercizzju huwa wiehed siwi u jwassal ghal certa uniformita` fil-likwidazzjoni tad-danni kif effettivament gara wara s-sentenza ta' 'Buttler vs Heard' - b'dana kollu l-gudikant ghandu jzomm quddiem ghajnejh aspett aktar wiesa' tal-problema u fl-ammont li finalment jakkorda bhala danni ghal-telf futur - dawk li fil-gergo huma maghrufa bhala 'lucrum cessans' - jipprova jimprimi sens ta' gustizzja billi mhux biss ihares lejn l-interessi tad-danneggat izda billi wkoll jittiehed in konsiderazzjoni dak lijkun kkawza d-dannu.

Hawnhekk il-Qorti qieset li ghalkemm kien jidher li l-attur kien milqutminn dizabilita` ta' natura permanenti bhala rizultat tal-incident de quo, ma kienx jidher li din id-dizabilita` b'xi mod effettwat avversament sew l-introitu tieghu kif ukoll l-avvanz fil-karriera tieghu. Infatti wara l-incident l-attur ikkwalifika fil-mestier li kien behsiebu jsegwi u sahansitragie impjegat bil-paga normali tal-grad tieghu mill-Korporazzjoni li kienet qed tindukrah bhala apprentist. Lanqas ma jirrizulta li d-dizabilita` ser tizdied fil-futur - bhal per ezempju meta jkun hemmgriehi fl-ghadam li jghati lok ghall-artrite prekoci jew progressiva - b'mod li tista` tfixkell l-kapacita` lavorattiva ta' l-attur.

Tenut kont ta' dan kollu din il-Qort qieset li s-somma likwidata mill-ewwel qorti kienet eccessiva u ma rat ebda raguni ghaliex l-attur kellu jigi kumpensat ghall-perjodu kollu tal-hajja lavorattiva tieghu, partikolarment meta hija l-prassi f'dawn il-kazi lil-gudikant jiehu in konsiderazzjoni l-effett tac-"chances and changes of life" li fir-realta` jistghu, ghar-ragunijiet kompletament indipendenti mill-incident de quo, jirriducu l-hajja lavorattiva tal-attur. Ghalhekk il-Qorti qieset li l-'multiplier' kellu jigi ridott minn dak ta' 44 sena ghall-35.

Ghal dak li kien jirrigwarda l-introjtu l-Qorti qieset li cirkostanzi tallum, fejn il-valurtal-lira dejjem niezel u konsegwentement l-pagi dejjem jgholew, ma rat xejn straordinarju l-ammont ta' introitu li gie mehud bhala bazi tenut kont li dan l-ammont ghandu jirrifletti kumpens futur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni