Reference: 1837/2001/1

Judgement Details


Date
03/12/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
HERITAGE ESTATES LTD vs RAGONESI AV. DR. VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, KAWTELA FIL-KAZ TA` APPELL FUQ IL-KAP TA` L-ISPEJJEZ - APPELL, REVIZJONI TAL-KAWTELA
Summary
L-Artikolu 249(2) tal-Kap 12 jipprovdi li l-garanzija ghall-ispejjez fil-proceduri fi stadju ta' l-appell, li ghandha ssir u tigi depozitata fil-Qorti sa mill-anqas jum qabel ma jibda jinstama' dak l-appell, ghandha tkun "fis-somma stabbilita mir-registratur". Hija ghalhekk ir-responsabbilita` tar-Registratur li jistabilixxi x'ghandu jigi depozitat in kawtela ta' l-ispejjez ta' l-appell ghall-prosegwiment tal-proceduri fi stadju ta' l-appell billi, fl-eventwalita` li s-somma hekk dikjarata dovuta, ma tigix depozitata kif previst, l-appell jigi dikjarat dezert. B'dana kollu l-Artikolu 1004(1)tal-Kap 12 jipprovdi li "L-ispejjez ghandhom jigu ntaxxati u mhallsa skond it-Tariffi fl-Iskeda A litinsab ma dan il-Kodici u skond regolamenti maghmula mill-Ministru responsabbli ghal gustizzja tahtdan l-Artikolu." Isegwi li fl-ezekuzzjoni ta' dan l-inkarigu r-Registratur irid jikkonforma ruhu mal-ligi u kull possibilita` ta' diskrezzjoni fl-iffissar ta' l-ammont li ghandu jigi depozitat mill-parti li tappella hija ezkluza nkwantu li Skeda A annessa mal-Kodici ta' Organizzazzjoni u ProceduraCivili ghandha tkun il-mizura li biha jigi stabbilit ezattament dak li ghandu jigi depozitat.

Hawnhekk il-Qorti ta' l-Appell qieset li kellha s-setgha li taghti direttivi lir-Registratur ghaldak li jirrigwarda l-iffissar tal-kawtela.

F'kazi ta' appelli minn dikjarazzjoni dwar kif ghandhom jinqasmu l-ispejjez bejn il-partijiet, inkwantu tali dikjarazzjoni ma tikkoncernax il-meritu,ir-Registratur ma ghandu ebda provvedimenti fuq xhix jista' jistrih u fic-cirkostanzi ghall-tali appell ma jistax jigi ntaxxat dritt tar-registru. Fir-rigward tad-dritt ta' l-avukat u l-prokuratur legali, xorta wahda ghandha tapplika l-klawsola 15(a) tat-Tariffa E formanti parti mill-Iskeda A annessa mal-Kap 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info