Reference: 83/2000/1

Judgement Details


Date
01/12/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA CALCIDONIO ET vs GAUCI MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - AKKWIEXXENZA TAS-SID - LOKAZZJONI, DESTINAZZJONI TA` FOND HIJA DETERMINATA MILL-FTEHIM BEJN IL-PARTIJIET U MHUX MILL-AGIR UNILATERALI TA` WIEHED MINNHOM - LOKAZZJONI, INAZZJONI DA PARTI TA` SID IL-KERA LI JKUN JAF LI SAR TIBDIL FL-UZU TAL-FOND - LOKAZZJONI, NON USO - AKKWIEXXENZA TAS-SID - LOKAZZJONI, NON USO - RICEZZJONI TAL-KERA DA PARTI TAS-SID
Summary
Wiehed jista' jiprospetta atteggjament ta' sid li jikkonsentixxi jew jakkweixxi, ukoll tacitament, ghat-tibdil tad-destinazzjoni tal-fond minn uzu determinat fil-ftehim ta' lokazzjoni ghal iehor determinat bl-agir, anke unilaterali ta' l-inkwilin. Mhux l-istess jista' jigi prospettat fil-kaz pero`li l-inkwilin ikun irrinunzja ghall-uzu tal-fond jew abbandunah kompletament, ghaliex hu ghal kolloxinverosimili li s-sid jikkonsentixxi jew jakkweixxi ghall-hsara li inevitabilment tigri fil-fond mikri bhala konsegwenza ta' din l-inattivita`.

Jekk sid ikun jaf li l-inkwilin ikun qed jaghmeluzu xort' ohra mill-fond u ma pprotestax jew ma sabx oggezzjoni ghal dan l-uzu, jigi li ta l-kunsens tieghu tacitament ghal dak l-uzu, u ma jistax jallega kontra l-inkwilin uzu divers minn dak li ghalih il-fond originarjament kien mikri.

L-inazzjoni tieghu, imbaghad, ghal tul ta' zmien, bil-konsapevolezza tat-tibdil li kien sar fl-uzu tal-fond tikkostitwixxi akkwiexxenza jew ghall-anqas tolleranza.

Huwa veru li jista' jkun hemm kazijiet li fihom ix-xjenza u l-pazjenza tal-lokaturma tfisserx ratifika u adezjoni; izda meta l-mutament ikun parzjali u mhux abbuziv, u s-sid ikun akkonsenta ghal dak il-kambjament b' atti li huma inkonciljabbli ma' kull idea ta' opposizzjoni, allurajkun il-kaz li jigi ritenut li kien hemm adezjoni tacita tal-lokatur.

Fost dawn l-atti jew atteggjament tas-sid lokatur jista' validament jittiehed in konsiderazzjoni l-fatt tar-recezzjoni tal-kera in kwantu din certament tikkostitwixxi dik l-adezjoni tacita tal-kambjament li sar. Hu biss fil-kaz ta' non-uzu illi r-recezzjoni tal-kera ma taghmelx differenza.

Huwa pacifiku illi jaghmel uzu divers min ma juzax il-fond skond id-destinazzjoni tieghu. B' danakollu l-principju mhux assolut u ma joperax awtomatikament izda f' kull kaz ghandhom jitqiesu c-cirkostanzi tieghu.

Ghandha ssir distinzjoni bejn l-uzu jew destinazzjoni tal-fond stipulati kontrattwalment, sia pure bi ftehim tacitu, u l-uzu jew destinazzjoni skond l-interess jew intenzjoni unilaterali ta' l-inkwlin.Sakemm iz-zewg kontraenti ma jkunux ftehmu fuq id-destinazzjoni ta' l-uzu tal-fond b' mod li jistabbilixxu destinazzjoni esklussiva ghall-finijiet tal-kirja u c-cirkostanzi ma jkunx juru b'mod univokuli l-uzu kellu jkun ghal xi destinazzjoni partikolari ma jistax jinghad illi l-inkwilin ikun marbutli juza l-fond ghal skop wiehed biss u ma jkunx jista' jaghmel uzu divers minn dak li jkun beda jaghmel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info