Referenza: 6/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/12/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
TABIB DR ALEXANDER CACHIA ZAMMIT vs CARUANA LAWRENCCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD DWAR IL-KONTROLL TAT-TIGDID TAL-KIRI TA` RABA` - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - DEFINIZZJONI TA` KERREJ TAHT IL-KAP. 199
Fil-Qosor
Huwa pacifikament akkolt illi t-tribunal kompetenti biex jiddeciedi jekk id-detentur ta' fond ghandux titolu jew le huwa l-Qorti ordinarja;

Presuppost specifiku ghat-tehid ta' azzjoni quddiem it-tribunal specjali regolanti materji incidenti dwar kirjiet huwa dak li bejn il-partijiet in lite ikun gja jezisti rapport ta' lokatur u konduttur;

Fuq din l-ahhar affermata konsiderazzjoni ghandu opportunement jigi sottolinejat illi l-Bord de qua dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba, imwaqqafb' ligi specjali (Kapitolu 199) hu tribunal b' attribuzzjonijiet u funzjonijiet limitati f' gheluqit-terminu tal-kirja. In effetti huwa moghti mil-ligi li kkrejatu l-gurisdizzjoni:-

i. li jaghti l-approvazzjoni tieghu ghal tibdil fil-kondizzjonijiet tal-kirja [Artikolu 3];

ii. li jaghti permess lis-sid biex jiehu lura fil-pussess tieghu r-raba lokat (s' intendi dak mikri principalment ghal xi wiehed mill-iskopijiet indikati fid-definizzjoni tal-kelma "raba") ghal xi wahda mir-ragunijiet specifici dettaljati [Artikolu 4(2)];

iii. li, skond il-kaz, jiffissa l-kumpens xieraq ghal kull benefikat agrikolu meta s-sid ikun awtorizzat jiehu lura r-raba (Artikolu 4 (4), (5) u(6)];

Jitnissel minn dan illi minn imkien fil-Kapitolu 199 ma nsibu illi biex is-sid ma jakkweitax ruhu ghall-pretensjoni ta' l-okkupant jew utent tar-raba tieghu ta' xi titolu ta' inkwilinat minn dak vantat, jew biex jirrezisti tali pretiza u ma jissokombix ghaliha, jew biex jidiskonoxxi liltali pretendent, anke jekk kerrej bis-sahha tal-ligi komuni, huwa jehtieglu jadixxi lil Bord specjali ghal daqshekk biex dan minn naha tieghu jistabbilixxi jekk huwiex ukoll kerrej entro d-definizzjoni tal-ligi specjali;

Huwa veru li din it-tezi tinsab sostenuta minn certa gurisprudenza izdakif gja kellha okkazjoni tirrimarka din il-Qorti kif presjeduta din l-istess tezi mhix minnha kondiviza.

Dawk l-istess konsiderandi huma bazati fuq ir-ragunijiet logici-guridici li jsegwu:-

(1) Meta tkun rinfaccjata b' difiza ta' l-ezistenza tal-kirja l-Qorti ordinarja, fuq il-fatti processwali akkwiziti, ma ghandhiex tindaga l-materja mill-perspettiva ewlenija tal-ligi komuni tahtil-Kodici Civili u tikkontenta ruhha minn dak dispost fl-Artikolu 1572 tal-Kodici Civili illi l-kuntratt tal-kiri, ad eskluzjoni tar-rapport ta' mezzadrija, "ma jinhallx bil-mewt ta' sid il-kera jew tal-kerrej". Fil-hsieb ta' din il-Qorti, ukoll suffragata minn gurisprudenza anterjuri dik l-istessQorti ordinarja hi kompetenti li tezamina u tinvestiga l-punt tal-kwalifika ta' "kerrej" kif definita fil-ligi specjali.

(2) Jitqies ghal kollox spropozitu legali illi ghax Qorti ordinarja ssibli tezisti "kirja" fit-termini tal-ligi komuni l-kompetenza taghha tarresta ruhha hemm u hi zvestita gurisdizzjonalment milli tissokta tgharbel jekk il-konvenut huwiex ukoll il-kerrej li jippreciza l-Kapitolu 199. Din il-Qorti ma taqbilx illi interpretazzjoni tal-ligi specjali jista' jaghtiha bissit-tribunal specjali mwaqqaf taht dik il-ligi; is-setgha tal-qorti ta' gurisdizzjoni ordinarja tieqaf biss meta l-kwestjoni tkun dwar jekk sid il-kera jistax jibdel il-kondizzjonijiet tal-kiri jew jistax ma jgeddidx il-kiri favur 'kerrej' meta jintemm";

Incidentalment, dan ifisser li meta sid il-kera, ikun qed jippretendi li ghandu xi dritt illi jiehu lura l-pussess tar-raba fit-tmiem tal-perijodu korrenti ta' rilokazzjoni ghal xi wahda mir-ragunijet elenkati fil-Kapitolu 199, hu kellu jadixxi lill-Bord biex jigi hekk awtorizzat jaghmel u mhux lill-Qrati ordinarji. Dan s' intendi hu konfacjenti ma' wahda mill-funzjonijiet gurisdizzjonali tal-Bord, kif fuq gja manifest;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni