Referenza: 1322/1993/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/11/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
CALLEJA MARY ET vs RADMILLI DAVID
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MHUX PERMISSIBBLI - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET PERMISSIBBLI
Fil-Qosor
L-Artikolu 1554[a] tal-Kap.16 jaghti lill-kerrej id-dritt li jinqeda bil-haga mikrija lilu uti bonuspaterfamilias u ghall-uzu miftiehem fil-kuntratt, jew in mankanza ta' tali ftehim, ghall-uzu li jista' jigi prezunt mic-cirkostanzi. L-Artikolu 1464[1] jiddisponi li "Il-kerrej matul il-kiri ma jistax jaghmel ebda tibdil fil-haga mikrija minghajr il-kunsens ta' sid il-kera, u m' ghandux jedd jitlobil-hlas lura, tal-valur ikun kemm ikun tal-miljoramenti maghmula minghajr dak il-kunsens".

Il-gurisprudenza "irrikonciljat il-jedd ta' l-inkwilin ghat-tgawdija shiha tal-fond lilu lokat skondid-destinazzjoni tieghu, li s-sid ikun obbligat li jirrispetta u jassigura mal-jedd ta' l-istess sid li ma jhalliex il-fond proprjeta' tieghu jigi snaturat b' xogholijiet strutturali li ghalihom hu ma jkunx ta preventivament il-kunsens kif l-inkwilin kien obbligat fil-ligi li jitolbu u jassigura.. il-gurisprudenza in effetti tidditermina biss il-parametri li fihom l-inkwilin seta' jassigura t-tgawdija shiha tal-fond lilu lokat skond id-destinazzjoni tal-kirj, u hu ghalhekk li f' dawn il-parametri il-gurisprudenza tqis li certi xogholijiet ma jirrikjedux il-kunsens tas-sid. Tali kunsens pero' kif gie ritenut mill-Qrati fuq l-insenjament tad-duttrina u tal-gurisprudenza mhux necessarju trattandosi ta' innovazzjonijiet parzjali u mhux ta' importanza kbira, innovazzjonijiet li ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-lokazzjoni, li ma jippregudikawx id-drittijiet tal-propretarju, li jkunu jistghu jigu rimossi meta tispicca l-loazzjoni, u li jkunu necessarji jew utili ghall-godiment tal-hagalokata .. ";

Hawnhekk parti mill-proprjeta' tal-attrici, lokata lill-konvenut, giet mehuda unkorporata da parti tal-konvenut fi proprjeta' ta' terzi bl-intiza cara li din tifforma parti integrali minnha.

Inoltre, il-konvenut fuq il-porprjeta' akkwistata mill-kumpanija tieghu, inkluza l-bicca mehuda mill-fond lokat, bena zewg sulari appartamenti bir-rizultat li l-arja ta' din il-parti tal-hanut giet approprijata minnu b' mod li fit-terminu tal-lokazjoni r-rimozzjoni ta' dawn il-kostruzzjonijiet ser tkun tinvolvi spiza sostanzjali u jekk l-appartamenti jigu mibjugha lil terzi, ser tkun addirittura mpossibbli. F' dawn ic-cirkostanzi, mat-terminazzjoni tal-lokazzjoni, il-konvenut, minhabba l-azzjonijiet tieghu mehuda minghajr il-kunsens tas-sid, anzi kontra l-volonta' espressatas-sid, ma kienx ser ikun fil-posizzjoni li jirritorna il-hanut bl-arja tieghu fl-istat integru kif kien fil-bidu tal-lokazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni