Reference: 1530/1997/1

Judgement Details


Date
24/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI MARIO ET vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, NULLITA` META AZZJONI LI TRID TIGI ISTITWITA B`CITAZZJONI MINFLOK TIGI ISTITWITA B`RIKORS
Summary
L-Artikolu 164 (2) tal-Kapitolu 12 li jistabbilixxi li "ma hemmx nullita` jekk kawza illi jmissha tingieb b' rikors minflok tingieb b' citazzjoni";

It-tielet proviso ta' l-istess Artikolu 164 (2) jghid illi "d-disposizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma ghandhomx japplikaw meta skond xi ligiohra li ma tkunx dan il-Kodici l-procedimenti ghandhom jinbdew b' rikors";

In kwantu l-procedura hi ligi ta' ordni pubbliku "ma jistax jigi ammess li procedura stabbilita mil-ligi tigi sostitwita b'ohra, u lanqas bil-kunsens tal-parti opposta. U l-eccezzjoni relattiva, jekk ma tigix sollevata, jew tigi rinunzjata, mill-parti l-ohra, ghandha tigi sollevata mill-Qorti ex officio".

Ghalhekk jekk ligi ohra li ma tkunx il-Kap. 12 tiddisponi li procedura tkun trid tinbeda b'rikors ikunhemm nullita` jekk minflok tintuza citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info