Referenza: 1428/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/11/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BALDACCHINO MARIA vs PACE EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BUON VICINAT, PARAMETRI TA` - DRITT TA` PROPRJETA`, LIMITI TA` - DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - SERVITU`, DISTANZA LEGALI - TWIEQI - SERVITU`, DISTANZA LEGALI - RINUNZJA GHAL - SERVITU`, TIEQA F`HAJT DIVIZORJU - TOLLERANZA GHAL ZMIEN TWIL - TRIQ, PROPRJETA` TA`
Fil-Qosor
Ghalkemm b' ligi, is-sid jista' juza minn hwejgu kif irid, basta ma jaghmilx bihom uzu kontra l-ligil-Artikolu 433 jikkostitwixxi limitazzjoni tal-proprjeta` u ghalhekk limitazzjoni tal-liberta` ta'dgawdija tal-proprjeta` sancita fl-Artikolu 320.

B' danakollu gie enuncjat illi d-distanza mil-ligi specifikata, in kwantu tikkostitwixxi servitu legali ghall-utilita` privata [Artikolu 402(2),Kodici Civili], din "tista' tigi modifikata, u ghall-bzonn rinunzjata, minn min ghandu interess.

Is-semplici fatt li s-sid kien jaf li qed issir kostruzzjoni kontra l-ligi da parti tal-gar tieghu jew li jkun baqa' sieket ma kienux wahdehom jimportaw rinunzja ghad-drittijiet tieghu.

Hidel resto enuncjazzjoni ben assodanti illi "rinunzja tacita ghandha tigi interpretata tant restrittivament illi mill-fatti li minnhom dik ir-rinunzja trid tigi desunta ma tkunx tista' tingibed kongettura ohra hlief il-propozitu evidenti tar-rinunzja. Hemm bzonn li din tirrizulta minn att jew kumpless ta' atti li jissupponu necessarjament fir-rinunzjant l-intenzjoni li huwa jabdika d-dritt tieghu".

Indubbjament, sakemm ma jkunx provat xort' ohra, hu prezunt li l-arja 'l barra mill-bibienesterni tal-fondi tal-kontendenti tappartjeni lid-dominju pubbliku u hija ghalhekk, fir-rispett tar-regolamenti li jghoddu, soggetta ghal servitu pubbliku ta' uzu u ta' transitu, u l-Gvern jew il-Kunsill ghandhom dritt li jaghmlu dawk ix-xoghlijiet li minn zmien ghal zmien jinhassu necessarji, fl-interess tac-cittadini u tal-pubbliku in generali.

Il-gurisprudenza taghna rriteniet illi l-proprjetarju ghandu d-dritt li juza liberament il-fond tieghu u li jaghmel fih dawk it-tibdiliet u modifikazzjonijiet li jidhirlu konvenjenti, anke jekk b' hekk hu jippriva lill-vicin minn xi vantagg, purche ma jirrekalux molestja gravi. Sabiex tigi molestata l-gravita` tal-molestja wiehed ma jridx ihares biss lejn in-natura imma anki lejn il-posizzjoni u s-sitwazzjoni tal-fondi kif ukoll min kellul-pussess anterjuri.

Issokta jigi rimarkat illi "jekk imbaghad il-molestja tkun derivanti minn allegat abbuz ta' bon vicinat, il-vicin jista' jagixxi fuq molestja biss meta din tkun gravi u mhux facilment tollerabbli".

L-Artikolu 1030 tal-Kodici Civili kjarament jipprovdi illi "kull min jaghmel uzu ta' jedd tieghu fil-qies li jmiss, ma jwegibx ghall-hsara li tigri b' dak l-uzu". Trasportat dan il-provvediment u l-precitati insenjamenti ghal kaz in ispecje ghandu jfisser illi l-konvenut kellu d-dritt li jaghmel uzu mir-rampa biex johrog jew idahhal il-vetturi tieghu u fil-processl-attrici, qua gara tieghu, kellha tissapporti dan l-inkonvenjent. Dan pero` dejjem sakemm il-konvenut ma jeccedix il-qies li tesigi l-ligi u jhalli l-vettura tieghu fuq ir-rampa ghal hin jew bl-"engine on". F' kaz bhal dan mhux normalment mistenni li l-gar jissapporti minhabba l-vicinanzi taz-zewg fondi l-inkonvenjenzi provenjenti minn qaghda simili. Dan ghaliex si tratta ta' eccess tal-"qies" li ssemmi l-ligi fil-precitat artikolu u dippju jincidi certament fuq il-grad ta' tolleranza li huspettat li jkun hemm;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni