Reference: 22/2003

Judgement Details


Date
18/11/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
RIPARD CATHERINE vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, META S-SENTENZA APPELLATA TIKKONTJENI ZBALL FL-OKKJU - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, ZBALL FL-OKKJU TA` DECIZJONI TA` - SENTENZA, ZBALL FL-OKKJU
Summary
Zball fl-isem jew il-kunjom ta' xi hadd mill-partijiet jimporta n-nullita' tal-attijiet u tas-sentenza relativa, sakemm ma jkunx hemm korrezzjoni mill-istess Qorti li tkun emanat dik is-sentenza.

Dan hu zball ta' sustanza li l-Qorti tal-Appell necessarjament trid tissollevah ex officio inkwantu hu bl-okkju tas-sentenza li l-partijiet jigu identifikati u huma d-drittijiet u l-obbligi ta' dawk il-partijiet - persuni kontendenti fil-kawza - li jkunu qed jigu determinati fis-sentenza appellata. Is-sentenza taghmel stat u torbot lil dawk l-persuni u huwa car li jekk dawn ma jkunux sewwa identifikati dik ir-rabta ma tirrizultax effikaci fil-ligi. L-izball allura jehtieg li jigi rettifikat.

Il-Qorti ta' l-Appell fit-termini tal-artikolu 175 tal-Kap.12 ghandha l-fakolta' li tikkoregikull zball li jirrizulta f'kull att li jigi pprezentat wara s-sentenza tal-ewwel istanzi imma din il-fakolta' ma testendix sas-sentenza li tkun appellata quddiemha'.

Is-sitwazzjoni ma jidhirxli tbiddlet bl-emendi li saru fil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili bl-Att XXIV ta' l-1995; is-subinciz 2 ta' l-artikolu 175 nfatti ma jirrizultax b'xi mod emendat. Il-Qorti ta' l-Appell allura ma tistax tikkoregi l-ismijiet tal-partijiet li jidhru zbaljatament fl-okkju tas-sentenza appellata ghax ghandha tqis li dik is-sentenza nghatat kontra persuna jew persuni li ma kienux parti fil-kawza bhala attur jew konvenut. Hi biss il-qorti li ppronunzjat is-sentenza li tista' taghmel ir-rettifika opportuna ghaliex is-sentenza appellata taghmel biss stat fil-konfront ta' dawk il-persuni li hi tiddikjara fl-okkju taghha li huma l-partijiet in kawza. U una volta dawk il-partijiet ma kienux ghal dawk li agixxew bhala atturi jew ghal dawk li gew citati biex jiddefenduha bhala konvenuti jew mod iehor, dik is-sentenza hi sostanzjalment difettuza u ghandha tigi annullata.

L-artikolu175 (2) tal-Kap.12 jirreferi ghal zball ta' forma jew dattilografu li ma jbiddilx is-sostanza tad-decizjoni mill-Qorti ta' Prim' Istanza, u mhux ghal zbalji li jolqtu direttament is-sostanza u l-mertu tal-kawza proprja, u f'dan il-kaz il-mertu ta' l-appell odjern. Infatti kif diga' inghad l-izballin kwistjoni jbiddel ghal kollox l-identita' tal-persuna. Tali korrezzjoni ma tistax u m'ghandhiexissir hlief mill-istess Qorti jew tribunal jew organu li jkun ta l-istess decizjoni, aktar u aktar meta hemm dan il-konflitt bejn l-istess partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info