Reference: 21/2004

Judgement Details


Date
08/11/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CALLEJA PATRICK vs AZZOPARDI DR TONIO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, REGISTRAZZJONI TA` DECIZJONIJIET TAT-TRIBUNAL EKKLEZJASTIKU - HTIEGA TA` KONFORMITA` TAL-PROCEDURI QUDDIEM IT-TRIBUNAL MAL-KOSTITUZZJONI TA` MALTA
Summary
Skond l-Artikolu 24(5)(ii) tal-Kap. 255, il-Qorti ta' l-Appell, qabel ma tordna r-registrazzjoni tad-decizjoni ta' annullament taz-zwieg tat-Tribunal Metropolitan, trid tkun sodisfatta, inter alia, li".matul u waqt il-procedimenti quddiem it-Tribunal il-partijiet tgharrfu sew bid-dritt taghhom ta'azzjoni u ta' difiza b'mod sostanzjalment mhux differenti mill-principji tal-Kostituzzjoni ta' Malta". Fost dawn il-principji hemm dak tad-dritt ghal smigh xieraq - Artikolu 39(2) tal-Kostituzzjoni -li, fil-kaz ta' persuna li tkun assenti minn Malta, jigi assigurat billi ghall-anqas dik il-persunajkollha f'dawk il-procedimenti civili lil xi hadd li jirrapresenta l-interessi taghha. Dana huwa l-minimu neccessarju biex ikun jista' jinghad li persuna assenti minn Malta, u li qatt ma setghet tiginotifikata bl-atti tal-kawza, inghatat smigh xieraq.

Hawnhekk irrizulta li l-intimata fil-proceduri quddiem it-Tribunal kienet assenti izda ma gie nominat hadd biex jirrapprezentaha. Il-Qorti,wara li qieset dana kollu sabet li il-procedura quddiem it-Tribunal ma kienetx konformi mal-Kostituzzjoni u cahdet it-talba ghar-registrazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info