Reference: 475/2002/1

Judgement Details


Date
03/11/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AVALLONE RAYMOND ET vs AGIUS THERESE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNSENS, VIZZJU MINHABBA VJOLENZA - KUNTRATT, KONKUBINAT
Summary
Il-gurisprudenza taghna fuq is-suggett ta' self bejn konkubini qaghdet ferm attenta li taghmel id-dikotomija bejn dak li jinghata minn wiehed mill-konkubini lill-konkubin l-iehor bhala konsiderazzjonidiretta tar-rapport stess tal-konkubinagg u dak li jinghata b' rizultat ta' rapport kontrattwali veru u proprju, indipendentement u awtonimament mir-relazzjoni intima ta' bejniethom. Difatti jinsabkonkordament ricevut illi mhux kull negozju jew ftehim li jsir bejn konkubini hu ipso facto u ndiskriminalment illecitu.

Jekk il-flus ikunu gew mislufa bhala negozju indipendenti, avvolja fiz-zmien tal-konkubinat, in-negozju hu validu; u hija kwistjoni ta` fatt li ghandha tigi ezaminata mill-gudikant f' kull kaz specifiku skond ic-cirkustanzi, jekk kienx hemm din il-konnessjoni tan-negozjumal-konkubinat.

L-Artikolu 974 tal-Kodici Civili jiddisponi li "jekk il-kunsens ikun gie moghti bi zball, jew mehud bi vjolenza, jew b' ghemil doluz, ma jkunx jiswa." Dan kif ulterjorment amplifikat fl-Artikolu 978 tal-Kapitolu 16. Vjolenza din illi, jekk provata, iggib in-nullita` tal-konvenzjoni maghmula. Dan minhabba l-inezistenza assoluta tal-kunsens;

Il-kwestjoni jekk hemmx vjolenza hija ndagini li hija mhollija interament fil-prudenza tal-gudikant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info