Reference: 283/2000/1

Judgement Details


Date
18/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs SAMMUT ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, DRITT TA` APPELL TAL-AVUKAT GENERALI - APPELL, ERROR JURIS - APPELL, NULLITA` TAR-RIKORS - APPELL, NUQQAS TA` DRITT TA' APPELL TAL-AVUKAT GENERALI SOLLEVABBLI EX UFFICIO - RAGION FATTASI, PASSAGG PRIVAT - RAGION FATTASI, PASSAGG PUBBLIKU
Summary
Huwa veru li biex jikkonkorru l-estremi tar-reat ta' ragion fattasi ma hux mehtieg li persuna tigi mfixkla fid-dritt ta' passagg taghha minn passagg pubbliku; il-passagg jista' jkun wiehed privat (fis-sens li ma hemmx liberu access ghall-pubbliku in generali) izda xorta wahda l-kwerelant ikun gie mfixkel fid-dritt tieghu ta' passagg. Pero` jekk id-dritt ta' passagg pretiz ikun qed jigi reklamat inforza tal-fatt li l-passagg huwa wiehed pubbliku (cioe` miftugh ghal kulhadd), in-nuqqas ta' provata' dan il-fatt tista' legittimamanet twassal lill-ewwel qorti biex tillibera.

Kif inhu risaput, biex l-Avukat Generali jkollu dritt ta' appell skond id-disposizzjoni ta' l-Artikolu 413(1)(b)(iv)(i) tal-Kodici Kriminali, kif din id-disposizzjoni giet dejjem interpretata minn din il-Qorti, l-enuncjazzjoni zbaljata jew inkompleta tal-ligi - l-error juris - trid tirrizulta car mis-sentenza jew minn xi verbal registrat, u mhux tkun ibbazata fuq supposizzjonijiet jew kongetturi maghmula mill-Avukat Generali. Kif inhu risaput ukoll, in-nuqqas ta' dritt ta' appell ta' l-Avukat Genetali huwa sollevabbli minn din il-Qorti ex officio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info