Reference: 683/1997/2

Judgement Details


Date
29/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
BUGEJA MARIA ET vs CACHIA MARY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, AZJENDA KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, AZJENDA KUMMERCJALI - HANUT LI JKUN ILU MAGHLUQ GHAL NUMRU TA` SNIN - LOKAZZJONI, BARE PREMISES
Summary
Il-kelma avvjament tfisser ordinarjament trawwim ta' post ghan-negozju u ghandha sinifikat preciz lihu tradott f' valur ekonomiku distnti minn dak tal-bare premises lokat, fejn jigi gestit. Hi din il-karatterisika partikolari inerenti mal-fond li in effetti tbiddel in-natura tieghu ... il-kelma avvjament ghandha sinifikat specifiku, tindika certu klijentela f' xi generu ta' negozju.

L-izjed element determinanti hu l-fatt illi kien hemm negozju miexi bil-kljentela tieghu, u l-konvenut kompla jmexxi l-istess negozju.

Konformament gie ritenut li l-licenzji u attrezzaturi jassumu importanza sekondarja. "L-ezistenza ta' vetrini, bank, xkaffar u armar simili fil-post adebit bhala hanut, li kien gia uzat bhala hanut u lokat mill-gdid biex jigi uzat bhala tali, ma tirrendix b' daqshekk biss il-lokazzjoni ta' dak il-hanut bhala lokazzjoni ta' hanut avvjat - ammenocche' ma jirrizultax li dawk l-attezzi ma jkunux effettivament qed jigu uzati fil-mument tal-kirja biex jitmexxa n-negozju. Negozju li jrid ikun gestit u haj. 'Biex kuntratt ta' lokazzjoni ma jigix ritenut li jaqa' that il-kompetenza tal-Bord tal-Kera hemm bzonn li anke l-avvjament jkun jifforma oggett tal-kuntratt. Mhux billi wiehed ihalli ftit oggetti fil-post, b' daqshekk ikun qieghed jikrih bhala business concern.

Il-mument relevanti, u li ghalih ghandu jirreferi l-ezami odjern, huwa dak tal-kontrattazzjoni tal-lokazzjoni, fis-sens li jehtieg li jigi stabbilit jekk meta l-kontraenti dahlu fil-ftehim lokatizzju kienx hemm negozju avvjat: negozju "gestit u haj"; ghax in mankanza ta' tali ma jistaxjinghad li l-ftehim kien jikkomprendi l-avvajmanet, meta f' dak il-mument partikolari l-avvjament ma kien jezisti jew ma kienx ghadu jezisti. Ghalhekk mhux sufficjenti li l-atturi jipprovaw li fil-hanut de quo kien ghal zmien twil jigi gestit negozju partikolari, imma sabiex jirnexxu fl-azzjoni taghhom, jehtieg li jipprovaw li dan in-negozju kien ghadu ghaddej u haj fil-mument tal-kontrattazzjoni - prova li tispetta lilhom kemm fattwalment, stante l-allegazzjoni taghhom li "hawn si trattava ta' kirja ta' avvjament ta' negozju ..", kif ukoll legalment fuq l-istregwa tal-massima onus probandiei qui dicit non ei qui negat.

In propositu gie ritenut li jekk hanut jaghlaq ghal ftit zmienizda ma jkunx tilef l-avvjament tieghu, xorta jibqa' business concern, u ghalhekk ghandhom jigu ezaminati c-cirkostanzi kollha tal-kaz.

Ma kienx sufficjenti biex jigi, sodisfatt l-oneru tal-prova dwar l-ezistenza tal-avvjament fiz-zmien il-kontrattazzjoni, li l-atturi jipprovaw li l-hanut kien diga' gie uzat bhala hanut, imma kienet necessarju wkoll il-prova li fil-mument tal-kirja in-negozju bhala going concern kien ghadu haj. Fi kliem iehor li l-hanut kien ghadu avvjat fin-negozju.

Hawnhekk saret il-prova li l-hanut in kwistjoni kien ilu maghluq ghal madwar sentejn qabel ma nkera lill-konvenuti. Il-Qorti irriteniet li ghalhekk din kienet lokazzjoni ta' "bare premises" u mhux ta' avvjament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info