Referenza: 1590/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MIZZI MARTIN vs CAMILLERI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, SENTENZA IN PARTE - REFERENZA GHAS-SENTENZI LI MINNHOM IKUN QED ISIR APPELL - PRESKRIZZJONI, MA HEMM EBDA INTERRUZZJONI META TRATTATIVI ISIRU BLA PREGUDIZZJU - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI KWINKWENNALI TAHT L-ARTIKOLU 2156(F) TAL-KODICI CIVILI FIL-KAZ TA` AZZJONI GHALL-HLAS TA` APPOGG
Fil-Qosor
L-Artikolu 231(1) tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili jiddisponi illi "jekk diversi kwistjonijiet f'kawza jinqatghu b'sentenzi separati jista' jsir appell minn kull wahda minn dawk is-sentenzi wara s-sentenza finali u fiz-zmien li jmiss li jibda jghaddi mill-jum meta tinghata l-ahhar sentenza; u f'dak l-appell ghandhom jissemmew espressament is-sentenza jew sentenzi li minnhom isir l-appell".

Is-sokkombent minn diversi sentenzi moghtija fl-istess kawza ghandu dritt, meta l-kawza tkun deciza bl-ahhar sentenza, jappella anki mis-sentenzi ta' qabel, avolja jkun ghadda z-zmienutli biex jappella minnhom; l-appell pero` jkun null ghal dawk is-sentenzi li ma jissemmewx espressament.

Dan premess, l-artikolu 143 tal-Kap 12 jippreskrivi, imbaghad, x'ghandu jkun fih ir-rikors ta' l-appell. Skond is-subinciz (1) tieghu fejn ir-rikors ikun intiz ghat-thassir tas-sentenza, kif hekk inhu l-kaz hawnhekk, dan ghandu jkun fih "riferenza ghat-talba u ghas-sentenza li tkun qeghda tigi appellata flimkien ma' ragunijiet dettaljati li ghalihom ikun qieghed isir l-appell u fihghandu jintalab illi dik it-talba tigi milqugha jew michuda".

Kemm l-ewwel subinciz kif ukollit-tieni wiehed, mahsub ghat-tibdil tas-sentenza "jippresupponu li dik is-sentenza tigi indikata bl-ismijiet tal-partijiet u bid-data taghha".

Gie stabilit fil-gurisprudenza li fil-waqt li korrezzjoni ta' zball ta' data fil-petizzjoni ta' l-appell kienet permessa din ma tkopriex il-kaz ta' totali omissjoni tad-data tas-sentenza in kwantu kwalunkwe aggunta tibdel sostanzjalment l-eccezzjonitan-nullita`. Hekk inghad illi "kieku kellha tigi permessa l-addizzjoni ta' data ohra, cioe d-datata' l-ewwel decizjoni, ikun qed jinghata dritt ta' appell minn decizjoni meta l-ebda appell ma jkunsar minnha fit-terminu mpost mil-ligi - haga din li zgur tezorbita minn dak li kellu f'mohhu l-legislatur fl-imsemmi artikolu 175 (2).

Fuq dan il-punt irid jigi rilevat illi ghalkemm prezentement wara l-emendi introdotti bl-Att XXIV ta' l-1995 ghal Kap 12, it-termini ta' l-artikolu 175 humain generali ferm aktar wiesgha minn kif kien qabel, ma jidherx li sar tibdil sostanzjali ghal dak lijirrigwarda s-subinciz (2) tieghu fil-kaz ta' talba ghall-korrezzjoni quddiem qorti fi grad ta' appell.

L-offerti li jsiru in linea ta' transazzjoni ma ghandhomx l-effikacja ta' rikonoxximenttad-dejn, ghaliex proposti simili jsiru minghajr pregudizzju tad-drittijiet rispettivi tal-kontendenti.

In-negozjati jew trattivi li jsiru bejn iz-zewg kontraenti waqt id-dekors taz-zmien biexjirrangaw jew jirrizolvu l-kwestjoni ma jistghax ikollhom effikacja interruttiva.

Wiehed ma jkunx qed jammetti d-debitu tieghu jekk huwa jghid jew juri li huwa lest li jelimina l-kwistjonijietreciproci b'xi transazzjoni jew b'mod bonarju. Huwa notorju li t-trattattivi li jsiru bejn il-partijiet biex tigi esplorata l-possibilita` ta' xi ftehim huma dejjem minghajr pregudizzju.

Fil-kaz ta' dritt ta' hlas ta' appogg il-preskrizzjoni applikabbli hi dik ta' hames snin a norma tal-artikolu 2156 (f) tal-Kodici Civili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni