Reference: 604/2002/1

Judgement Details


Date
14/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED vs EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNSENS, VIZZJU MINHABBA QERQ
Summary
Kontra r-regola contra testimonium scriptum testimonium non scriptum non fartur, hemm eccezzjonijietli jikkonsistu fis-segwenti:

a) meta l-kuntratt jew ftehim ikun vizzjat minn frodi jew altrimenti null ghal xi raguni valida fil-ligi;

b) meta l-kuntratt jew konvenju ikun simulat;

c) meta s-sinifikat tal-kitba jkun ambigwu jew il-kitba tkun tikkontjeni partijiet kontradditorji;

d) meta jkun irid jigi pruvat xi patt incidentali u accessorju, jigifieri sekondarju u mhuxinkonciljabbli mal-iskritt;

e) meta jkun hemm ftehim verbali li jammonta ghal kundizzjoni lisubordinatament ghaliha saret il-konvenzjoni miktuba, u li minnha tiddependi l-ezekuzzjoni ta' dikil-konvenzjoni.

Sabiex ikun hemm qerq jew raggiri mhux bizzejjed il-predominju ta' parti fuql-ohra sabiex iggieghlha tidhokl fil-kuntratt imma huwa mehtieg element specifiku kostitwit mir-rapprezentazzjonijiet foloz, artifizi frawdolenti, mill-qerq uzati bhala mezz sabiex tigi raggirata l-iskarsa intelligenza tal-parti l-ohra.

Fi kliem iehor l-ingann irid ikun il-kawza determinantili ta lok ghal ftehim li ghaqqad in-negozju.

Kif stabbilit fis-subinciz (2) ghall-Artikolu 981, id-dolo jew frodi ma huwa qatt prezunt izda jrid jigi pruvat minn min jallegah. Trid allura ssiril-prova li parti wahda uzat "scienter" raggiri frawdolenti u artifizji li kienu gravi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info