Referenza: 214/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/10/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY
Partijiet
LIA ROBERT vs BURMARRAD COMMERCIALS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, DIFETTI MOHBIJA - OGGETT SECOND HAND - BEJGH, OGGETT SECOND HAND
Fil-Qosor
Hu car ukoll li fil-komprovendita tal-oggett sekonda mano, il-kwalita' pattwita necessarjament tippresupponi li l-oggett ma jkunx ta' kwalita' gdida, imma uzata u hu ovvju wkoll li fl-uzat jista' jkollok infinita' ta' gradwazzjoni fil-kwalita'.

Jekk il-bejgh kien ta' oggett mhux gdid, imma sekonda man, fin-nuqqas ta' provi sufficjenti jekk l-oggett kienx tajjeb jew le fil-mument tal-konsenja, wiehed ghandu jimxi fuq dak li verosimilment fl-intenzjoni tal-partijiet fil-mument tal-ftehim;u hu ghalhekk gust u logiku li jinghad li, meta l-oggett gie kwalifikat bhala "tajjeb", dik il-kelmafl-intendiment tal-kontraenti, u skond il-logika guridika, kellha u ghandha tiftiehem fis-sens li l-oggett kellu jkun tajjeb "sa fejn jista' jkun tajjeb oggett sekonda man bil-prezz li nxtara.

Jekk l-oggett juri li fih mankamenti li wiehed ghandu jistennihom f'oggett mixtri sekonda man, apparti milli kienu facilment konstatabbli b'ezami superficjali, u li bi spiza zghira jkun jista' jservighal zmien konsiderevoli, il-kelma "tajjeb" fic-cirkostanzi tal-kaz ma tfissirx aktar minn "ragjonevolment servibbli".

Hu minnu li l-Kodici Civili ma jiddistingwix bejn jekk l-oggett mibjughhux wiehed gdid, sekonda mano, qadim jew xort'ohra. Ghall-ligi l-kundizzjoni tal-oggett invendita, mhux rilevanti, imma biss fis-sens li kull oggett mibjugh igor mieghu bhala kundizzjoni tal-kuntrattta' comprovendita l-garanzija tal-ligi kontra d-difett mohbi. L-istitut tal-Kodici Civili dwar dan,pero', ghandu jinqara u jigi interpretat b'mod logiku li jirrispekkja l-intenzjoni tal-legislatur licertament ma kellu l-ebda hsieb li jaghti lil min jixtri oggett mhux gdid l-istess garanzija li huintitolat ghaliha min jixtri oggett gdid. Ir-ratio legis hu, li jigi adegwatament protett il-kompratur kontra difetti mohbija fl-oggett li jkun xtara. Hu ovvju li jekk l-oggett ikun gdid il-venditur irid jiggarantixxi kontra kull difett mohbi, ghax hu car li l-kompratur tal-gdid ikun qed ihallas u ghandu dritt jezigi li dak li xtara ma jkunx affett minn ebda vizzju. Mill-banda l-ohra fil-bejgh ta'oggett sekonda mano, ikun ovvju wkoll li l-oggett tal-kuntratt mhux aktar wiehed gdid, imma wieheduzat. F'dan il-kaz il-garanzija tibda tapplika biss wara li jittiehed kont tal-kondizzjoni li l-oggett in vendita kien mistenni li jkun fiha bhala oggett uzat, tenut kont tal- 'wear and tear', zmien,uzu u cirkostanzi ohra li jkunu ikkondizzjonaw l-prezz miftiehem.

Il-kompratur ghalhekk ma hux intitolat jinvoka l-eccezzjoni tad-difett mohbi jekk xtara oggett sekonda mano meta d-difett lijkun jilmenta minnu, hu rizultat dirett tal-uzu li sar mill-oggett minnu akkwistat, minn mindu kiengdid sakemm sar il-bejgh.

Id-difett lamentat irid ikun wiehed ta'certa gravita', cjoe jehtiegli d-difett ikun ta' certa gravita' relattivament ghall-haga mibjugha u ghall-prezz imhallas ghaliha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni