Reference: 1359/2003

Judgement Details


Date
07/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
PILLON PATRICK NOE vs SMARTA NAVIGATION LTD (C29236)
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, EBDA NULLITA` META D-DIKJARAZZJONI GURAMENTATA TINHALEF MINN PERSUNA LI MA TKUNX RESIDENTI F`MALTA JEW TA` CITTADINANZA MALTIJA
Summary
Fl-Artikolu 180[1] il-Kap. 12 isemmi, fost il-persuni li jistghu jipprezentaw skritturi fil-Qorti, lil "wiehed mill-persuni imsemmija fis-sub-artikolu [2] ta' l-artikolu 181A fil-kaz ta' korp li jkollu personalita' guridika distinta, jew bhala agent jew rapprezentant ta' socjeta' ohra kostitwita skond il-ligi jew bhala prokuratur ta' persuni li jinsabu barra mill-Gzira ta' Malta jew ta' Ghawdex, li hija l-iskrittura tigi pprezentata". Ukoll l-Artikolu 181A [2] jiddisponi li kull dikjarrazzjonijew skrittura li ghandha tinhalef skond il-ligi ghandha, fil-kaz ta' korp li jkollu personalita' guridika distinta, tinhalef mill-persuna jew persuni li jkollhom ir-rapprezentanza guridika ta' dak il-korp. jew kull persuna ohra li tkun awtorizzata bil-miktub minn dak il-korp ghal dan l-iskop. Metal-persuni ndikati f' dan l-Artikolu ma jkunux jinsabu Malta jew ma jezistux, il-Qorti ghandha tahtarkuratur li jidher ghal dak il-korp skond ma hemm provdut fl-Artikolu 929[d].

Mill-premess ghandu johrog car li dak li trid il-ligi huwa li f' kaz ta' korp li ghandu personalita' distinta dan ikun debitament rapprezentat b' mandatarju f' Malta, u fin-nuqqas jinhatar kuratur ghal dan l-iskop.Ghalhekk dak li huwa essenzjalment mehtieg fil-mument tal-prezentata tac-citazzjoni huwa li s-socjeta' tkun debitament rapprezentata jew minn persuna awtorizzata li tkun fizikament prezenti f' Malta,jew minn kuratur nominat appozitu. Imkien ma hemm indikat, direttament jew indirettament, li r-rapprezentant tas-socejta' li jahlef id-dikjarazzjoni f' Malta ghandu bilfors jkun ta' nazzjonalita' maltija jew li ad validitatem jehtieg li hu jkun prezenti tul il-proceduri kollha. Kemm il-darba din is-socjeta' tkun debitament rapprezentata, anke permezz ta' mandatarju spejcali iehor jew permezz ta'kuraturi, il-vot tal-ligi ghandu jigi kkunsidrat sodisfatt. Ma jehtieg xejn izjed fit-termini tal-ligi, ghax ubi lex voluit lex dixit.

Ma jidher li mkien fil-ligi ma tinsab komminata espressament in-nullita' ta' l-att minhabba nullita' tal-prezentata, ghaliex id-difett tal-prezentata ma jistax jirrendi l-att nieqes minn partikolarita' sostanzjali preskritta mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info