Reference: 1766/1998/1

Judgement Details


Date
24/09/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CAMILLERI ROBERT vs MALTA SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, ALLOWANCES BHALA FATTUR GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` LUCRUM CESSANS - DANNI, OVERTIME BHALA FATTUR GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` LUCRUM CESSANS - DANNI, SAFE WORKING ENVIRONMENT
Summary
Din kienet kawza ghar-rizarciment ta' danni wara korriment fuq il-post tax-xoghol. Il-Qorti sabet lis-socjeta' konvenuta kienet tahti ghad-danni subiti mill-attur billi ma kienet ipprvodiet "safety officer" li ma kienx sufficjentement kompetenti u billi ma kienx hemm dawl adegwat fuq il-post tax-xoghol. B'hekk ma giex assigurat a "safe working environment".

Fil-kalkolu tal-quantum tad-danni il-Qorti qablet li "overtime" u l-"allowances" f'dan il-kaz kellhom jigu komputati bhala element tal-qliegh li l-attur kien tilef b'konsegwenza tad-dizabilita` li kien sofra.

Izda l-Qorti deherilha li biex issir gustizzja l-ammont f' "overtime" u f' "allowances" kellu jinghata, jew ahjar jigi kkalkolat, fuq bazi ta' hamsin fil-mija (50%) fuq l-ammont totali. Dan ghaliex min-naha l-wahdam'huwiex gust li ladarba tali hlas mhux parti integrali mal-paga allura ma kien dovut qatt u f'ebdaammont; u min-naha l-ohra, lanqas ma huwa gust li jitqies li dawn il-hlasijiet ta' "overtime" u "allowances" huma dovuti bid-dritt u bla interruzzjoni minghajr il-possibilita` ta' fluttwazzjoni jew varjazzjonijiet minn sena ghal ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info