Reference: 99/2004

Judgement Details


Date
17/09/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs AGIUS CHRISTOPHER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RECIDIVITA`, PROBATION ORDER - SENTENZA SOSPIZA, RECIDIVITA`
Summary
Is-subartikolu (7) ta' l-artikolu 28A tal-Kodici Kriminali jiddisponi li ordni li permezz taghha sentenza ta' prigunerija tigi sospiza "ma ghandux isir . (b) meta l-ikkundannat ikun recidiv fit-termini ta' l-artikolu 50".

Persuna titqies li hija recidiva "jekk, wara li tkun giet ikkundannataghal reat b'sentenza li tkun saret definittiva, taghmel reat iehor" (artikolu 49 tal-Kap. 9). U s-subartikolu (1) ta' l-artikolu 25 ta' l-Att dwar il-Probation (Kap. 446 tal-Ligijiet ta' Malta) jipprovdi:

"Bla hsara ghal dak hawn iktar 'il quddiem provdut, dikjarazzjoni ta' htija dwar xi reatli dwaru ssir ordni taht dan l-Att li bih il-hati jitqieghed taht sanzjoni komunitarja jew li tkuntillibera lill-hati ghal kollox jew kondizzjonalment ghandha titqies bhala li ma tkunx dikjarazzjonita' htija ghal ebda fini li jkun, minbarra -

a) l-finijiet tal-proceduri li fihom issir l-ordni u ta' kull procedura sussegwenti li tista' tittiehed kontra l-hati taht id-disposizzjonijjiet ta' qabel ta' dan l-Att, u

b) fil-kaz ta' ufficjal pubbliku, il-finijiet jew kull procedura dixxiplinari li tista' tittiehed kontra, jew kull punizzjoni dixxiplinari li tista' tigi imposta fuq dak l-ufficjal pubbliku b'konsegwenza ta' xi tali dikjarazzjoni ta' htija jew ta' xi wiehed mill-fattili jikkostitwixxu r-reat".

Meta ma jissusistix almenu wiehed minn dawn l-elementi ma jistaxikun hemm ricidivita` in konsegwenza ghal sentenza li tkun ordnat "probation order".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info