Reference: 233/2000/1

Judgement Details


Date
06/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs TABONE CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, SENTENZA SOSPIZA - PIENA, OFFIZA TA` NATURA HAFIFA KAGUNATA B`ARMA TAN-NAR
Summary
Anke f`kaz ta' offiza ta' natura hafifa, gja' la darba tali offiza tkun giet kagunata b'arma regolari, bhal ma hi arma tan-nar, allura tapplika l-piena stabbilita fl-Artikolu 221 (2) tal-Kap. 9, cioe'prigunerija minn xahrejn sa sena.

Meta Qorti tordna li sentenza sospiza tibda ssehh, dan l-ordni bl-ebda mod ma jfisser jew jikkostitwixxi xi tibdil fiz-zmien tal-perijodu operattiv. Tibdil fiz-zmien tal-perijodu operattiv jirrizulta f'dawk il-kazijiet, per ezempju, fejn il-Qorti, minflok tordna li sentenza sospiza tibda ssehh, ghall-ragunijiet li jirrizultawlha kif stipulati fil-ligi, tordna li z-zmien operattiv originali jigi estiz, u dan bis-sahha ta' l-Artikolu 28 B (2)(b) tal-Kap. 9. Hu biss f'dan il-kaz li ma hemmx dritt ta'appell kontra tali ordni tal-Qorti. Mentri l-ordni tal-Qorti sabiex sentenza sospiza tibda sehh ma tinghatax in bazi ta' dan l-Artikolu 28 B (2)(b), izda inbazi ta' l-Artikolu 28 B (1) tal-Kap. 9.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info