Reference: 191/2003

Judgement Details


Date
30/07/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MUSCAT PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DOKUMENT, FALSIFIKAZZJONI TA` - DIKJARAZZJONI FALZA JEW TAGHRIF FALZ LIL AWTORITÀ PUBBLIKA - DOKUMENT, FALSITA` IDEOLOGIKA - DOKUMENT, FALSITA` MATERJALI
Summary
Falsita` materjali tikkonfigura ruhha meta d-dokument ma jkunx genwin, il-falsita` ideologika, mill-banda l-ohra tissussisti meta d-dokument, minkejja li genwin, ikollu kontenut falz.

L-Artikolu 188 tal-Kap. 9 [Dikjarazzjoni falza jew taghrif falz lil awtorità pubblika] jiddisponi li:

Kull min, sabiex jikseb xi vantagg jew beneficcju ghalih innifsu jew ghal haddiehor, f'xi dokument mahsub ghal xi awtorità pubblika, xjentement jaghmel dikjarazzjoni jew stqarrija falza, jew jaghti taghrif falz, jehel, meta jinsab hati, il-piena ta' prigunerija ghal zmien ta' mhux izjed minn sentejnjew multa: Izda ebda haga f'dan l-artikolu ma tolqot l-applikabbiltà ta' xi ligi ohra li tipprovdighal piena oghla.

Il-"vantagg" jew "beneficcju" imsemmija fl-Artikolu 188 ma jikkonsistux biss, kif donnha rravvizat l-ewwel qorti fis-sentenza taghha, fi "qliegh" jew "profitt" fis-sens ristrett li b'dak li wiehed ikun ghamel ikun direttament inkassa xi flus; huwa bizzejjed li dak li jkun -l-agent jew haddiehor - ikun jista' jikseb xi vantagg jew beneficcju li ghalih ikun legalment intitolat kemm-il darba jikkonkorru certi cirkostanzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info