Reference: 127/2002/1

Judgement Details


Date
15/07/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
IL-PULIZIJA vs ELLUL SULLIVAN SYDNEY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DAZJU, NUQQAS TA` HLAS TA` - DAZJU, ONERU TAL-PROVA TAL-HLAS TA` - DAZJU, RESPONSABILITA` VIKARJA GHAL NUQQAS TA` HLAS TA`
Summary
A tenur tal-Artikolu 77 tal-Kap.37, meta fi procediment taht dak il-Kap tinqala kwistjoni dwar jekkid-dazju fuq oggetti partikolari kienx gie imhallas jew dwar minn fejn jew kif dawn l-oggetti gew akkwistati, l-prova ta' dan taqa' fuq l-imputat. Il-prova li l-prosekuzzjoni trid taghmel hi li ma jirrizultalhiex li thallas id-dazju. Minn hemm il-quddiem l-oneru tal-prova hu mixhut fuq l-imputat.

Jekk l-imputat isostni li d-dazju thallas, dan irid jipprovah hu. Dan japplika f'kull kaz, anke fejn il-ligi tirrikjedi x-xjenza. Hija dejjem il-Prosekuzzjoni li trid tipprova x-xjenza f'dawn il-kazijiet, izda jekk l-imputat jixtieq jallega xi difiza taht l-artikolu 77, il-prova jrid jfornihahu.

L-Interpretation Act tohloq prezunzjoni fil-konfront ta' diretturi w ufficjali ohra ta' socjeta' kummercjali li tkun hatja ta' reat, kemm il-darba ma jippruvawx li r-reat ikun sar minghajr it-taghrif taghhom u li jkunu ezercitaw id-diligenza kollha xierqa biex jevitaw l-eghmil tar-reat in kwistjoni.

Il-prova li trid issir hi li l-imputat kien jaf jew ma setax ma kienx jafli l-oggetti li jkunu gew f'idejh kienu tan-natura ta' dawk imsemmija fil-paragrafi tal-Kap.37. Mhuxkoncepibbli, fid-dawl tal-konseiderazzjonijeit fuq maghmula, li l-appellat ma kienx jaf x'kien ghaddej ezatt, meta kien hu li kien l-uniku direttur fil-kumpanijna u li fis-stragrandi parti tal-kazijiet kien hu li jipprezenta l-entries id-dwana. Hu bhala managing director kien direttament responsabbili ghat-tmexxija tal-kumpanija u ma setghax ma kienx jaf x'kien ghaddej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info