Reference: 160/2003

Judgement Details


Date
07/07/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
KUNSILL LOKALI BIRZEBBUGIA vs AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ARTIKOLU 469A ESKLUZ MINN MODI TA` KONTESTAZZJONI JEW RIMEDJI MOGHTIJA MINN LIGIJIET AD HOC
Summary
L-artikolu 469(A) tal-Kap. 12 jiddisponi illi;

"Id-despozizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'ghandhomx japplikaw meta l-mod ta' kontestazzjoni jew ta' ksib ta' rimedju dwar xi att amministrattiv partikolari quddiem qorti jew tribunal jigi provdut dwaru f'xi ligi ohra".

L-artikolu 469A jipprovdi lic-cittadin mezz ta' kif jista' jattakka jew jimpunja atti maghmula mill-amministrazzjoni, ujipprovdi wkoll ir-ragunijiet li fuqhom tali azzjoni tkun tista' tigi bazata. Dak l-artikolu jipprovdi rimedju b'mod generali, izda is-subartikolu (4) jaghmilha cara li fejn ligi specjali tipprovdirimedju adegwat, ir-rimedji kontemplati fl-artikolu 469A ghandhom jitqiesu mhux applikabbli, peressli hu mistenni li c-cittadin li jhoss ruhu aggravat ghandu jinqeda bir-rimedji specjali kontemplatifil-ligi ad hoc li tirregola dak l-att.

Jekk terz interessat ma jsegwix il-procedura indikatafil-Kap. 356 sabiex jopponi ghall-hrug ta' permess ghall-izvilupp, tali terz ma jistax umbaghad jadixxi lill-Qorti taht l-Artikolu 469A tal-Kap. 12 biex jottjeni t-thassir ta' dak il-permess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info