Reference: 60/2001/1

Judgement Details


Date
23/05/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JEREMY, ZAMMIT ANTOINE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, XHIEDA TA` KO-AKKUZAT - SERQ, KWERELA - SERQ, RINUNZJA TAL-KWERELA
Summary
Ko-akkuzat mhux xhud kompetenti favur jew kontra l-ko-akkuzat l-iehor jew il-ko-akkuzati l-ohra. Dinir-regola hi desunta a contrario sensu minn dak li jipprovdi l-paragrafu (b) ta' l-Artikolu 636 tal-Kodici Kriminali, u giet kostantement applikata mill-qrati taghna, fis-sens li l-ko-akkuzat isir xhud kompetenti fir-rigward ta' ko-akkuzat iehor biss wara li l-kaz fil-konfront tieghu jkun gie definittivament deciz.

Huwa veru li bhala regola ir-reat ta' serq hu azzjonabbli ex officio mill-Pulizija Ezekuttiva, pero` ghal din ir-regola hemm l-eccezzjonijiet kontenuti fl-Artikoli 331 u 332 tal-Kodici Kriminali. L-Artikolu 332 jipprovdi li, hlief fil-kazijiet imsemmijin fl-Artikoli 316, 317 u 318 l-azzjoni kriminali ma titmexxiex minghajr il-kwerela tal-parti offiza, ghar-reati li jsirukontra hwejjeg ta' l-axxendenti jew kontra hwejjeg tal-qraba bi zwieg fil-linja ta' l-axxendenti, jew ta' l-ahwa, bniet u subien, jew tal-qraba bi zwieg fl-istess grad, meta dawn ir-reati ma jkunux saru flimkien ma' omicidju, offiza fuq il-persuna (minbarra offiza hafifa u ta' importanza zghira), jew ma' sekwestru tal-persuna. F'kaz fejn tkun mehtiega kwerela u l-kwerelanti tkun irrinunzjat ghall-kwerela, l-azzjoni fir-rigward ta' l-akkuza ta' serq kellha tigi dikjarata estinta
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info