Reference: 271/2000/1

Judgement Details


Date
16/05/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CALLEJA GRAZIO
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI BIKRIJA - ARTIKOLU 28 (2) (A) (B) - KOMMISSJONI TA REAT MATUL IL PERJODU OPERATTIV
Summary
Kull kaz ghandu il-fattispecie tieghu w jekk tinghatax xi mitigazzjoni fil-piena jew le, anke meta jkun hemm ammissjoni fl-istadju bikri ta' xi proceduri, dan dejjem jibqa' fid-diskrezzjoni tal-Qorti.Fil-kaz prezenti, apparti li hawn ma kienx hemm xi ammissjoni bikrija, ghaliex l-appellant ammettal-akkuzi kollha, bl-eccezzjoni ta' wahda, aktar minn sentejn wara li kienu bdew il-proceduri kontrih, l-ewwel Qorti, meta giet sabiex tara x'piena setghet tinfliggi fuq l-appellant, certament hadet inkunsiderazzjoni hafna fatturi, u dan kif ampjament jidher fil-korp tas-sentenza appellata, partikolarment il-fedina penali tal-istess appellant, u t-tendenza tieghu li jikkommetti reati konnessi mal-abbuz tad-droga.

Sabiex jigi applikat l-Artikolu 28B (2)(a)(b) tal-Kap. 9 u jigi estiz il-perijodu operattiv, il-ligi trid li biex il-Qorti testendi dan iz-zmien hi trid tkun f'sitwazzjoni li thoss li ma tkunx haga gusta li taghmel l-ordni li s-sentenza sospiza tibda ssehh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info