Referenza: 63/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/06/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CASSAR NICHOLAS ET vs CASSAR JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, MA TISTAX TINTALAB IR-RIPREZA TA` PARTI MILL-FOND MIKRI - LOKAZZJONI, NON USO - ELEMENTI TA` - LOKAZZJONI, NON USO - HLAS TA` LICENZJI - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - TNAQQIS TA` ATTIVITA` KUMMERCJALI
Fil-Qosor
Hu principju notorju, pacifiku fil-gurisprudenza taghna, illi non-uzu ghal zmien hu parifikat ghal tibdil fid-destinazzjoni. Jinsab precizat ukoll illi l-fatt li l-lokaturi baqghu jircievu l-kera lanqas ma jaghmel differenza "ghax bit-tul taz-zmien l-inosservanza tal-kerrej taggrava ruhha dejjem izjed".

Cirkostanza konsimili tintitola lis-sid lokatur jirriprendi l-pussess lura tal-fond. Dan mhux biss ghar-raguni illi z-zamma ta' hanut maghluq iggib id-deprezzament tieghu, jew ghax b'hekkil-kerrej tieghu qed jaghmillu reklam hazin, daqskemm tal-fatt illi l-eghluq ta' hanut titraduci ruhha fi ksur tal-obbligazzjonijiet tal-kiri. Dan japplika kemm fil-kaz ta' hanut veru u proprju kifukoll fil-kaz ta' store in kwantu, kif saput, il-ligi ma tikkontemplax bhala mahzen protett minnha bhala hanut kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarijiet, ikunu x'ikunu, imma fond fejn jinhaznu oggetti jew merkanzija konnessi man-negozju.

Fil-kaz in ezami il-fond ma baqax attivat kif kien qabel ghall-bejgh u spacc minnu ta' apparat tal-Hi-Fi, imma inzamm maghluq ghal zmien apprezzevolment twil, u sar semplici mahzen servjenti ghall-effetti personali u merkanzija li ma nbieghetx. Allavolja l-appellant kellu l-fakolta` juza l-fond bhala 'store' hu presuppost li dan kellu jservi bhal tali ghal hazna ta' hwejjeg attinenti ghan-negozju. Negozju li jimporta attivita` kummercjali anke jekk fuq skala ridotta u f'dan il-kaz, kif konfessat mill-istess appellant, dan in-negozju kien ghal kollox intemm. Li jfisser allura li ma jistghax jinghad li l-fond adebit bhala store kien komplimentari ghal xi negozju meta dan ma jezistix. F'tali cirkostanzi l-appellant ma jistghax jircievi l-protezzjoni li ligi specjali takkorda lil store skond it-tifsira legali li tinghata mill-Kap 69 lill-klema "hanut".

Il-hlas tal-licenzja ut sic la tipprova l-uzu u lanqas in-non uzu tal-fond.

Jekk hemm lok ghar-ripreza ta' pussess tal-fond ir-ripreza trid ghalhekk tkun tal-fond kollu,jekk ma jkunx hemm ftehim xort'ohra bejn il-partijiet. Dan ghaliex "il-ligi ma taghtix lill-Bord il-fakolta` li jaqsam fond bejn sid il-kera u l-inkwilin". B'mod aktar dirett ghall-fattezzi tal-kazfejn il-lokazzjoni tkun wahda ghaz-zewg fondi flimkien allura hu legalment korrett li jinghad li s-sid ma jistghax jiehu lura wiehed minnhom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni