Reference: 438/1993/2

Judgement Details


Date
08/06/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
SCIBERRAS GEORGE ET vs SPITERI JOSEPHINE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
DEZERZJONI, RINUNZJA GHALL-ECCEZZJONI DA PARTI TAL-KONTRO PARTI - DEZERZJONI, TISTA` TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO
Summary
L-eccezzjoni tad-dezerzjoni ma hix sollevabbli biss per via ta' eccezzjoni mill-kontro-parti izda wkoll ex ufficio.

L-eccezzjoni tad-dezerzjoni minhabba nuqqas ta' notifika tar-rikors ta' appell tista` tigi rinunzjata implicitament - u ghalhekk multo magis esplicitament - minn min ghandu l-aktar interess li jissollevaha, u cioe` l-parti li ma tkunx giet notifikata bir-rikors entro t-terminu msemmi. Apparti dak li jiddisponi l-Artikolu 732(2) tal-Kap. 12, is-subartikolu (4) tal-Artikolu963 jipprovdi espressament illi ".il-proceduri bil-miktub ghandhom jitqiesu maghluqa kemm il-darba il-parti, li ma tkunx giet notifikata b'att mehtieg ghall-gheluq tal-process, tidher waqt is-smigh tal-kawza u ma taghtix l-eccezzjoni li l-proceduri bil-miktub ma gewx maghluqa u tghaddi jew xjentement thalli lil haddiehor jghaddi ghal atti ohra bla ma taghti dik l-eccezzjoni."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info