Reference: 1168/1989/1

Judgement Details


Date
08/06/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
PACE VICTOR vs AZZOPARDI JOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LIBELL, FAIR COMMENT - LIBELL, FAIR COMMENT - ESTENSJONI TA' L-ECCEZZJONI A VANTAGG TAL-KONVENUTI KOLLHA
Summary
Biex id-difiza ta' "fair comment" tregi hu mehtieg, inter alia, li l-fatt jew fatti li dwaru jew dwarhom ikun sar il-kumment ikun jew ikunu sostanzjalment fatt jew fatti vera.

Id-"difiza" tal-"fair comment" dejjem kienet intiza sabiex tissalvagwardja dritt li hu importanti daqs dak li individwu jipprotegi r-reputazzjoni tajba tieghu, u cioe` id-dritt tal-espressjoni hielsa.

Aktar recentement, bl-enfazi fuq id-drittijiet fondamentali tal-bniedem u specjalment fid-dawl tal-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-margini jew latitudini koncessa lill-istampa, ub'mod partikolari lill-gurnalisti fil-qadi tad-doveri taghhom, twessghet u l-qrati saru aktar konxji mill-htiega li jzommu bilanc gust bejn il-liberta` ta' l-istampa li tinforma dwar fatti u li titrasmetti l-ideat (inkluzi kummenti u kritika) minn naha, u d-dritt tac-cittadin li jkollu r-reputazzjoni tajba tieghu imharsa min-naha l-ohra. U dan l-aktar meta l-opinjoni espressa jew il-kritika (ankexi minn daqqiet harxa) tkun diretta lejn persuni pubblici, bhal, per ezempju nies fil-politika . Dan ma jfissirx, pero`, kif hemm min beda jahseb, li allura kollox jista' jinkiteb b'impunita`.

Fil-kamp tal-libelli l-eccezzjoni tal-fair comment jekk tirnexxi, necessarjament testendi ghall-konvenuti l-ohra kollha, cioe` anke fil-konfront ta' dawk li ma jkunux eccepewha. In fatti huwa inkoncepibbli li l-istess stampat jitqies li huwa mhux censurabbli in kwantu inkiteb mill-artikolista pero`censurabbli in kwantu pubblikat mill-editur tal-gazzetta jew stampat mill-istampatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info