Referenza: 736/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/06/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
BUHAGIAR JOHN ET vs REGISTRATUR TAL-QORTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, DRITTIJIET TA` L-EREDI TA` L-INKWILIN TAHT IL-KAP. 69 - SENTENZA, TOHLOQ STAT BEJN IL-PARTIJIET BISS - SUCCESSJONI, IMMISSJONI FIL-PUSSESS TA` LEGAT - LOKAZZJONI QABEL L-IMMISSJONI
Fil-Qosor
L-eredi tal-inkwilin ghandhom id-dritt jirreklamaw ir-rilokazzjoni li ghaliha kien ikun intitolat l-inkwilin awtur taghhom kieku baqa' haj. Dan id-dritt huma nititolati jirriklamawh flimkien u indivizament. Imma jekk huma jikkonsentixxu li l-kera jgi mdawwar fuq wiehed minnhom biss, huma jitilfu di fronte ghall-lokatur kull dritt li kellhom qabel jure successionis ghal dak l-inkwilinat. Ghax danid-dritt jigi akkwistat ex novo minn dak il-werriet li fuqu gie mdawwar il-kera bil-kunsens tal-ohrajn; u dan id-dritt ma jigix kommunikat lilhom, apparti li l-ligi ma tirrikonoxxix inkwilini realiu inkwilini apparenti. Jekk imbaghad l-inkwilin il-gdid bil-fatt tieghu jitlef l-inkwilinat, l-ohrajn ma jistghux jinvokaw id-dritt ghal dak l-inkwilinat li kellhom qabel.

Il-ligi tipprovdi likull legat pur u semplici jaghti lill-legatarju d-dritt li jircevi l-haga mhollija lilu b' legat; izda ghalkemm il-proprjeta' tal-legat tghaddi mal-mewt tad-decujus favur il-legatarju, u anke ad insaputa tieghu, il-pussess tal-legat hu trasferit lill-eredi per modum continuationis, u ghalhekk jehtieg it-talba tal-legatarju ghall-pusess tal-legat. L-Art.726 espressament jiddisponi li "Il-legatarju ghandu jitlob lill-werriet il-pussess al-haga imhollija legat." Fil-gurisprudenza l-importanza ul-portata ta' din l-immissjoni fil-pussess hija enfatika u pacifika.

Zgur li l-ligi riedet illi l-legatarju, anke jekk isir effettivament proprjetarju tal-legat fil-mument tal-mewt tat-testatur, ma ghandux id-disponibilita' shiha ta' l-oggett lilu legat sakemm ma jigix immess fil-pussess tieghu mill-werrieta li minn naha taghhom sa dak il-mument ma jistghux jiddisponu minnu proprju ghaliexikun thalla lil haddiehor. Hu propriju ghalhekk li l-legatarju ma jistax jezercita l-azzjoni rivendikatorja kontra terzi pussessuri tal-fond li jifforma l-oggett legat qabel ma jkun gie immess fil-pussess tieghu. Il-legat ma jigix trasferit ipso jure; u l-legatarju ma jistax jezercita ebda azzjonikontra t-terzi fuq l-oggett tal-legat qabel ma jkun sar il-pussessur tal-legat.

Dan l-obbligutal-immissjoni tal-legatarju fil-pussess tal-oggett legat jezisti wkoll fil-konfront ta' legatarjuli jkun wkoll koeredi.

Meta l-legatarju jkun wiehed mill-istess werrieta, il-formalita' tat-talba ghall-immissjoni fil-pussess hija dejjem mehtiega ghall-porzjonijiet li l-legatarju ghandu jiehu minghand il-koeredi.

Legatarju ma jistax johloq lokazzjoni fuq fond imholli lilu b'legat qabel ma jigi immess fil-pussess ta' dak l-istess fond.

L-Artikolu 237 tal-Kap.12 jiddisponi testwalment: "Is-sentenza ma' tista' tkun qatt ta' hsara ghal min, la huwa nnifsu u lanqas bil-mezz ta' l-awturi jew ta' rapprezentanti legittimu tieghu, ma jkunx parti fil-kawza maqtugha b' dik is-sentenza" - regola fondamentali li tirrifletti l-massima antika: res inter alios acta vel judicata aliis nec nocere nec prodesse potest.

Mandat ta' zgumbrament ma jistax jigi ezegwit kontra min mhux indikat fl-istess mandat. Mandat ta' zgumbrament mahrug kontra l-inkwilin originali ma setghax jigi ezegwit kontra s-sub inkwilin li ma kienx indikat f' dak il-mandat u li kien res inter alios actaf' dawk il-proceduri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni