Reference: 1551/1998/1

Judgement Details


Date
31/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ROAD SERVICING LTD vs GENERAL ROAD SERVICES LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, SA META TRID TITHALLAS IL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ
Summary
Il-legislatur ried jorbot il-hlas tal-kawtela - jew, ahjar, l-ahhar jum li fih tista' tithallas il-kawtela - ma' data cara u prestabilita, data li ma tkunx tista' tinbidel, per ezempju, minhabba rikors ghal differiment maghmul minn parti jew ohra, jew minhabba cirkostanzi li hadd - anqas il-Qorti -ma jkollu kontroll fuqhom, bhal per ezempju, il-mard ta' xi wiehed mill-Imhallfin komponenti din il-Qorti, jew xi emergenza (ez., theddida ta' bomba fl-edifizzju tal-Qorti) li minhabba fiha l-kawzi jigu differiti minghajr ma jissejhu. Bl-espressjoni ".jum qabel ma jibda jinstema' dak l-appell" wiehed ghandu neccessarjament jifhem il-jum stabbilit fl-avviz (li jinghata permezz ta' citazzjoni - Art.152(2), Kap. 12) bhala l-jum iffissat ghas-smiegh tal-kawza. L-espressjoni ".jekk meta tissejjah il-kawza." uzata fl-Artikolu 209(1) ma hi ta' ebda ostakolu ghal tali interpretazzjoni. Kull kawza trid tissejjah - mhux biss fl-ewwel jum stabbilit ghas-smiegh izda f'kull jum iehor li ghalih tigi differita, inkluza meta tigi differita ghas-sentenza. Bl-imsemmija espressjoni wzata fl-Artikolu 209(1)il-legislatur ried semplicement jevita sitwazzjoni fejn l-appell jigi dikjarat dezert minghajr ma tissejjah il-kawza - billi jigi dikjarat dezert b'digriet kamerali - kif ukoll sabiex ikun jista' jithaddem il-proviso ta' l-imsemmija disposizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info