Reference: 170/2000/1

Judgement Details


Date
31/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GATT GORG ET vs CAMILLERI ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO
Summary
Fejn si tratta ta' termini ta' preskrizzjoni jew ta' dekadenza fil-kamp civili, a differenza ta' dakkriminali, materja ta' procedura ta' din ix-xorta m'hijiex ikkunsidrata bhala wahda ta' ordni pubbliku. Fi kliem iehor, jekk il-parti eccipjenti f'kawza civili taghzel li ma tqanqalx eccezzjoni simili u, minflok, tissolleva eccezzjonijiet ohrajn u sahansitra tidhol ukoll fil-meritu tal-kwistjoni,dan l-operat ikun jimplika li l-parti eccipjenti ma kienitx interessata li tissolleva eccezzjoni bhal din. Kwindi, certament m'huwiex la xi obbligu jew oneru fuq il-Qorti li tissolleva ex officio eccezzjoni bhal din; multo magis meta lanqas biss ma kien hemm dibattitu quddiemha dwar dan il-punt.Lanqas ma jiswa l-argument ta' l-appellati li tali eccezzjoni setghet, skond huma, tigi sollevata minnhom f'kull stadju tal-procedura, u dan ghar-raguni li sa issa eccezzjoni bhal din kienet u baqghetma gietx effettivament sollevata.

Din il-posizzjoni lanqas ma hija differenti li kieku minflok terminu ta' preskrizzjoni, (li pero` tista` tigi sollevata ex parte fi stadju ta' appell), si tratta ta' terminu ta' dekadenza ta' l-azzjoni. Hawn ukoll ma jispettax lill-Qorti - fil-kamp civili -li minn rajha tiehu hi l-inizjattiva u dak li ma tqajjimx per via ta' eccezzjoni, jigi invece sollevat mill-Qorti stess, taht il-pretest zbaljat li hawn si tratta ta' konsiderazzjoni ta' ordni pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info