Referenza: 24/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/05/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ATTARD IGNATIUS vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL FUQ IL-BAZI TA` KSUR TAD-DRITTIJIET FONDAMENTALI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META L-BORD JINJORA GHAL KOLLOX KWISTJONIJIET TA` DRITT SOLLEVATI MILL-PARTIJIET - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT
Fil-Qosor
Hemm differenza bejn meta appellant minn decizjoni tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar jikkontesta li l-policy li giet applikata hija dik applikabbli ghall-kaz in kwistjoni u meta jikkontesta biss l-interpretazzjoni u l-valutazzjoni li saret mill-Bord meta gie biex japplika l-istess policy ghall-kaztieghu. Dan it-tieni tip ta' lment ma jikkwalifikax bhala punt ta' dritt izda biss bhala punt ta' fatt.

Ghalhekk kwistjoni jekk l-gholi tal-bini ghandux jigi kkalkulat mill-livell tat-triq 'ilfuq jew li wiehed ghandu jghodd is-sulari tal-bini kollha ma tistax issir. Din taqa' fil-mansjoni tal-Bord ghax huwa punt tekniku u ta' fatt.

Biex issir gustizzja mal-partijiet, it-tezi dwarcommitment ta' lokalità kellha tigi nvestigata sewwa u l-kwistjoni dibattuta bejn il-partijiet kellha tigi epurata u deciza b'motivazzjoni debitament studjata biex taghti sodisfazzjon anke lill-partitelliefa, u mhux tigi dik it-tezi semplicement skartata b'zewg kelmiet. Min hu mghobbi bir-responsabbilta` tal-gudizzju ma jistax jiehu 'short cut' fejn il-gustizzja ma tkunx tippermettilu li jaghmeldan. Diversament l-effett kumulattiv jista' jkun li tintilef il-kredibilita', b'gudikati li ma jkunux motivati sewwa u b'hekk issir hsara kbira lill-amministrazzjoni tal-gustizzja.

Meta, fl-investigazzjoni ta' applikazzjoni ghall-permess tal-izvilupp, issir l-allegazzjoni li fl-inhawi diga' jezisti zvilupp bhal dak li qed jintalab permess ghalih, kemm l-Awtorita' u kemm ukoll il-Bord ghandhom id-dover li jivverifikaw sewwa din l-allegazzjoni. Izda dan mhux fl-ambitu ta' investigazzjonijiet ta' drittijiet fondamentali, izda unikament fl-ambitu ta' konsiderazzjonijiet tal-ippjanar, u cjoe', biex jaraw jekk, tenut kont tal-izvilupp attwali fl-inhawi tas-sit in kwistjoni, ikunx gust u sewwa li l-permess mitlub jigi akkordat.

Allegazzjoni tal-appellant li d-decizjoni tal-Bord tippekka minhabba diskriminazzjoni u arbitrarjeta', ma tistax tigi ezaminata u deciza f'appell minn decizjoni tal-Bord, billi tezorbita mill-gurisdizzjoni konferita mil-ligi lill-Qorti tal-Appell, fil-kuntest tal-appelli intavolati taht l-istess ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni