Reference: 12/2003

Judgement Details


Date
26/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
DIFESA JOSEPH vs L-AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, MA JISTAX JIDDECIEDI PUNTI MHUX TRATTATI QUDDIEM L-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, NE BIS IN IDEM
Summary
Mill-gurisprudenza vigenti jirrizulta Ii l-kuncett ta' res judicata ma hijiex eskluza l-applikazzjoni tieghu f'kazijiet ta' zvilupp jekk jinkorru l-elementi ta' l-istess eccezzjoni u cjoe' (1) "eademres"; (2) eadem causa petendi"; u (3) "eadem personae", u jekk ic-cirkostanzi kollha nkluz l-policies apllikabbli huma l-istess aktar u aktar meta l-Bord ghandu funzjoni ta' tribunal quasi gudizzjarju.

Huwa risaput li meta decizjoni ta' Qorti jew ta' Tribunal tkun wahda finali, l-istess decizjoni tkun tikkostitwixxi "ligi" ghall-partijiet. Is-sahha tal-gudikat huwa proprju hawn:- li l-partijiet ikunu marbutin li josservaw dak li d-decizjoni finali tkun iddecidiet. Ghalhekk, ma jistghux iqajmu l-istess kaz mill-gdid. Jekk xi hadd minnhom jittanta jaghmel hekk, il-parti l-ohra tista' tissolleva l-eccezzjoni ta' res judicata. Din l-eccezzjoni tintlaqa' jekk ikun jissussisti l-konkors tat-tliet elementi, cjoe' "eadem personae", "eadem res", u eadem cautio petendi". Fi kliem iehor din l-eccezzjoni tintlaqa' jekk is-sentenza ta' qabel tkun inghatat f'kawza bejn l-istess persuni, maghmula ghal-istess oggett, u fuq l-istess kawzali.

Jekk il-Bord ta' l-Appell jittratta kundizzjonijiet godda ghall-istess zvilupp, necessarjament biddel il-kompetenza tieghu minn dik ta' tribunal revizjonali ghal wahda ta' tribunal orginali, b'dan li fuq l-istess fatti minnu biss kkunsidrati huwannega d-dritt ta' appell lill-parti aggravata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info