Reference: 42/2002

Judgement Details


Date
26/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
VELLA MARTIN vs KUMMISSJONI GHALL-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERESS MEHTIEG SABIEX ISIR APPELL MINN TERZI INTERESSATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META TERZI INTERESSATI JISTGHU JAPPELLAW QUDDIEM IL-BORD
Summary
L-interess rikjest f'appell minn terz interessat sabiex jaghmel appell quddiem il-Bord ta' l-Appelldwar l-Ippjanar, bhal dak odjern m'huwiex l-istess interess guridiku rikjest fil-kawzi civili.

L-appell quddiem l-istess Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar mhux appell quddiem Qorti kostitwita ai termini tal-Kostituzzjoni ta' Malta, li titratta dwar kwistjonijiet ta' natura civili u determinazzjoni ta' drittijiet civili, izda appell quddiem tribunal ta' kompetenza amministrattiva u kwazi gudizzjarji, li jiddeciedi kwistjoni ta' zvilupp, bla ebda riferenza ghal dawk li jistghu ikunu d-drittijiet civili tal-partijiet jew persuni ohra, proprju ghaliex ma hijiex kompetenza ta' l-istess Tribunal li jiddeciedi tali kwsitjonijiet ta' natura civili, inkluzi kwistjonijiet dwar drittijiet fuq proprjeta' u servituijiet, ghalkemm din il-Qorti ma' tistax teskludi a priori li tali drittijiet vantanti jistghu jkunu relevanti ghad-determinazzjoni ta' kwsitjoni ta' zvilupp quddiem l-istess Bord ta'l-Appell dwar l-Ippjanar.

Il-punt jekk il-permess li nhareg favur l-appellati Bord hux se jaffettwa lill-appellant b'tali mod li l-faccata ta' l-uniku residenza tieghu ser tigi mblokkata hijakwistjoni ta' natura ta' zvilupp li certament taghti nteress lill-terz li jaghmel l-istess appell abbazi ta' l-artikolu citat tal-Kap 356. Dan huwa fil-fatt ghall kollox indipendenti mill- kwistjoni tad-dritt o meno ta' l-access kif pretiz mill-appellant, vantazzjoni li hija oltre l-komptenza ta' l-istess Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar.

L-interess rikjest abbazi tad-dispozizzjonijiet ta'l-artikolu 15 (1) tal-Kap. 356 certament li ma hemmx bzonn jkunu la guridici u lanqas hemm bzonn li jkollhom ir-rekwiziti kollha stabbliti u llum kkonfermati fil-kuntest ta' nteress guridiku. Dak lihuwa mehtieg biss huwa li jkun hemm terza persuna interessata li taghmel sottomissjonijiet fuq konsiderazzjonijiet ta' ppjanar u xejn izjed. Din il-Qorti thoss ukoll, li apparti dak li inghad iktar 'il fuq, konsiderazzjonijiet ta' natura civili mhux necessarjament jeskludu konsiderazzjonijiet ta' ppjanar, b'dan ukoll li konsiderazzjonijiet civili jistghu jimplikaw u wkoll jikkontjenu konsiderazzjonijiet ta' ppjanar, b'dan li l-istess Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar jkun jista' jiehu konjizzjoni ta' l-istess biss fil-kuntest ta' zvilupp, filwaqt li kull konsiderazzjoni ta' natura civili ut sic tibqa' mpregudikata li tigi deciza mill-Qrati kompetenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info