Reference: 1131/1989/1

Judgement Details


Date
20/05/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
BONELLO EMMANUEL A. C.P.A., A.C.A. NOE vs FENECH FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, JEDD TA` MEMBRI TAL-FAMILJA TA` L-INKWILIN MATUL HAJTU - ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Summary
Il-frazi "bla titolu" ghandha titqies li legalment iggib maghha ghamla ta' okkupazzjoni li, sa mill-bidu nett taghha, ma kinitx konsentita, jew ghaliex tkun twettqet minghajr ir-rieda ta' sid il-postli jkun, jew ghaliex tkun ittiehdet b'mod abbuziv jew bi vjolenza jew arbitrarjament, jew bil-mohbitas-sid, liema illegalita' tkun issoktat sal-waqt li tinbeda l-kawza. F'kaz bhal dan, is-setgha tal-qorti biex tisma' kawza bhal din tieqaf malli jirrizulta li l-imharrek kellu tassew xi titolu.

L-inkwilin huwa biss il-persuna li tkun stipulat il-kuntratt ta' lokazzjoni mas-sid u hadd aktar.Il-familjari ta' l-inkwilin, anki jekk jithallew jghix f'fond in virtuc tad-dritt spettant lill-inkwilin, m'humiex soggetti ghar-rapport lokatizju, u b'hekk ma tinholoq ebda relazzjoni guridika diretta bejnhom u s-sid li b'xi mod tkun tista' tfisser l-akkwist ta' drittijiet jew l-assunzjoni ta' obbligi.

B'danakollu jekk il-familjari ta' l-inwkilin ma jkunux dahlu fl-okkupazzjoni tal-fond in lokazzjoni b'mod abbuziv jew bi vjolenza jew arbitrarjament, jew bil-mohbi tas-sid allura ma jistax jinghad li huma jkunu qeghdin jokkupaw minghajr titolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info