Reference: 2070/1995/1

Judgement Details


Date
03/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
GRIXTI JOSEPH ET vs GATT GODFREY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, TERZO IGNOTO
Summary
Is-sewwieq li jkollu traffiku quddiemu mhux biss ghandu jzomm a proper look out imma wkoll kontrollshih fuq il-vettura tieghu. Apparti minn speed, kull xufier ghandu joqghod attent li jzomm distanzaragonevoli mit-traffiku ta' quddiemu b'mod li f'kaz ta' waqfien f'daqqa u imprevist. Tali xufier ikun fil-grad li jiffrena l-vettura tieghu tempestivament.

Huwa risaput li d-difiza tat-'terzoignoto' mhi difiza xejn ghaliex il-kawza hija bejn il-kontendenti u l-ebda parti mit-tort ma tista'tigi addossata lil xi hadd li mhux fil-kawza.

Kieku stess jitqies ippruvat li kien hemm in-negligenza ta' terz injot u kkonkorriet man-negligenza ta' l-istess konvenut biex jigi kkawzat l-incident, il-konkluzjoni ma kelliex tkun illi fil-konfront ta' l-atturi, il-konvenut jitqies responsabblif'parti biss. F'kaz bhal dan l-atturi ghandhom dritt isegwu d-danni kollha minghand il-konvenut salv talvolta lil dan id-dritt li jindenizza ruhu, jekk jista', minghand it-terz mhux maghruf, hu carfil-fehma tal-Qorti illi mhux possibbli li tigi stabbilita` b'ebda mod vinkolanti jew sigur, il-parti tar-responsabilita` tieghu, jekk kien hemm.

Jekk il-konvenut ma setghax isejjah lil dan it-terz fil-kawza ghax ma jafux, mhu ebda tort ta' l-atturi, u fil-fehma tal-Qorti, jekk xi hadd ghandujbati minhabba dan il-fatt, jidher wisq aktar gust li jbati l-konvenut li kellu zgur parti mill-htija, milli l-atturi li qed jitolbu riparazzjoni ghal telf soffert minnhom bla ebda htija taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info