Referenza: 2/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
19/05/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
DIACONO REDEEMER vs MEDIA LINK COMPUTER CENTRE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, ALLEGAZZJONI TA` PARZJALITA` - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KIF GHANDHOM JIGU MOTIVATI S-SENTENZI TA`
Fil-Qosor
Allegazzjoni ta' "personal bias" li timplika abdikazzjoni tad-doveri ta' imparzjalita` da parti tal-gudikant, ma kellha qatt issir sakemm min jaghmilha ma jkollux mhux biss il-konvinzjoni personali ghal tali akkuza, imma element ta' prova biex jiggustifikaha. Il-fatt li gudikant ikun gustament urtat minn nuqqasijiet tal-partijiet jew id-difensuri taghhom fid-doveri taghhom lejn l-amministrazzjonital-gustizzja u l-process gudizzjarju bl-ebda mod ma jfisser li l-gudikant kien ser ihalli dak is-sentiment ta' censura jinfluwixxi negattivament fuq is-sens ta' bilanc u oggettivita` tal-gudizzju tieghu.

Skond is-subinciz 2 (d) ta' l-Artikolu 23 ta' l-Att dwar it-Tribunal ghal Talbiet Zghar, "l-Arbitru ma ghandux joqghod jaghti motivi imtawlin dwar kif ikun wasal ghad-decizjonijiet tieghu, izda jkun bizzejjed li jelenka d-dettalji ewlenin li jkun sejjes id-decizjoni tieghu fuqhom".

Huwa desumibbli minn dan id-dispost illi t-Tribunal kien skansat, bl-operat tal-istess ligi, milli jaghti motivazzjoni elaborata. Dan naturalment ma jfisserx illi l-motivazzjoni ma kellhiex tinkorpora fiha "r-ratio decidendi" fuq l-elenku tad-dettalji ewlenin. Il-motivazzjoni tibqa' dejjem ta'essenza tal-gudizzju u ma jistghax allura jinghad li jkun jidher li ssir gustizzja jekk il-partijiet in kawza ma jinghatawx almenu s-sodisfazzjoni minima tar-raguni li tkun induciet lill-Arbitru jasal ghad-decizjoni tieghu. Anke fi process kwazi gudizzjarju l-partijiet kellhom ikunu pjenament sodisfatti illi r-regoli bazilari tal-gustizzja naturali kienu qed jigi osservati. Dan ghaliex il-principju tal-gustizzja naturali ma kellux rabta biss mal-kuncett tas-smiegh xieraq izda wkoll mar-raguniil-ghala talba, jew difiza ghaliha, tkun qed tigi milqugha jew michuda. Jokkorri ghalhekk li d-decizjoni tat-Tribunal tigi analizzata biex jigi verifikat jekk din kienetx tissodisfa l-element ta' motivazzjoni bazika li d-ditta appellanti kellha dritt ghaliha fid-decizjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni