Reference: 1627/1998/1

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MAGRI ANTHONY ET vs BUSUTTIL CARMEN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KUMPENS GHAL MILJORAMENTI - LOKAZZJONI, MILJORAMENTI BIL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, MILJORAMENTI MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, MILJORAMENTI TA` NATURA ZGHIRA U INSINIFIKANTI - LOKAZZJONI, TNEHHIJA TA` MILJORAMENTI
Summary
Il-kerrej, ma tul il-kiri, ma jista' jaghmel ebda tibdil fil-haga minghajr il-kunsens ta' sid il-kera. Il-kerrej m'ghandhux jedd jitlob il-hlas lura tal-valur, ikun kemm ikun, tal-miljoramenti maghmula minghajr dak il-kunsens.

Bhala regola ghalhekk ma hemmx dubbju li miljoramenti ma jistghuxjsiru fi fond mikri minghajr il-kunsens tas-sid. B'dana kollu jidher li l-ligi stess tikkontempla l-possibilita' li tali xogholijiet isiru u tippenalizza lill-inkwilin billi ttelfu d-dritt ta' kumpensf'dik l-eventwalita'. Izda il-kerrej ghandu jedd jiehu lura dawk il-miljoramenti, billi jerga jqieghed il-haga fl-istat li kienet qabel ma saru.

Minn dan wiehed jirraviza il-bazi tal-hsieb tal-gurisprudenza nostrana fir-rigward ta' l-entita' tax-xogholijiet li huma permessi lill-inkwilin anke minghajr il-kunsens tas-sid. Il-ligi jidher li trid li x-xogholijiet mhux permessi jkunu tali li jew jirrendu l-fond perikoluz, jew jippregudikaw lis-sid billi jbiddlu n-natura tal-fond mikri jew jirrenduh mhux aktar tajjeb ghall-iskop li ghalih kien mikri. L-interess ewlieni protett bl-artikolu fuq citat huwa dak li s-sid jibqa' impregudikat u mhux li ma jsirux xi xogholijiet ohra, ta' natura zghira u insinifikanti, li bl-ebda mod ma jistghu jikkawzawlu pregudizzju. Izjed u izjed meta tali xogholijiet jkunu jammontaw ghal benefikati u dawn saru a spejjes personali tal-kerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info