Reference: 665/1995/1

Judgement Details


Date
14/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
BUGEJA CHRISTIAN vs MONTANARO GAUCI DR. GERALD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, SAFE SYSTEM OF WORK - DANNI, SAFE WORKING ENVIRONMENT
Summary
F'materja ta' incidenti industrijali l-inadgini li trid taghmel il-qorti ghandha tkun wahda ampja. Mhux bizzejjed li jigi determinat li l-magna li tkun qed tigi operata tkun tahdem b'mod sodisfacjentijew li din tkun provduta bil-"guards" necessarji biex kemm jista' jkun l-operatur ma jinfilzax idejh f'partijiet perikoluzi jew li ma jhaddimx il-magna meta din suppost tkun wieqfa. L-ezami tal-qortijrid jkun ikkoncentrat fuq l-ambjent kollu tal-post tax-xoghol. Huwa fatt inkonfutabbli li incidenti industrijali jirrikorru perjodikament b'konsegwenzi gravi ghall-impjegat minhabba in-natura stesstal-makkinarju industrijali li jkun qed jintuza u l-ambjent monotonu tal-process industrijali. Huwaminnu li s-sistema guridika taghna ma tipprospettax it-teorija ta' "strict liability" fejn id-daturtax-xoghol jaghmel tajjeb ghad-danni subiti mis-subaltern tieghu indipendentement mill-htija tal-istess impjegat, kif gie ritenut f'pajjizi esteri, in kwantu l-ligi taghna tehtieg l-element ta' negligenza fl-intervent attiv jew passiv tad-datur tax-xoghol liema nuqqasijiet jistghu jwasslu ghal dikjarazzjoni ta' responsabbilita`. B'dana kollu huwa benn assodat fil-gurisprudenza nostrana, kif ukolldik estera, li f'incidenti industrijali d-datur ta' xoghol ma jigix mehlus mir-responsabbilita` ghall-akkadut semplicement ghax juri li l-magna kienet tahdem b'mod adegwat jew ghaliex l-impjegat jkungie istruwit fl-uzu taghha, izda huwa daqstant importanti fil-kuntest ta' responsabbilita` li l-ambjent kollu fejn jahdmu l-impjegati jkun tali li jwarrab l-ickenn possibilita` ta' infortunji fuq ix-xoghol. Dan l-obbligu huwa generalment rikonoxxut bhala dmir tal-employer li jipprovdi "a safe placeof work."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info