Reference: 1289/2002

Judgement Details


Date
10/05/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
LUNGARO EMANUEL ET vs DAR TAL-PROVIDENZA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU, GHAQDA JEW KORP MINGHAJR PERSONALITA` GURIDIKA DISTINTA
Summary
Din kienet kawza istitwita kontra d-Dar tal-Provvidenza. Giet sollevata eccezzjoni dwar in-nullita'tac-citazzjoni stante li l-istess Dar ma ghandiex personalita' guridika izda taqa' taht l-awtorita'tal-Arcisqof u ghalhekk kellhu jitharrek l-ekonomu tieghu.

Il-Qorti irriteniet li l-artiklu 181A tal-Kap 12 kif gie emendat fl-1995 jghid illi:

Meta tigi presentata skrittura . kontra korp li jkollu personalita' guridika distinta, tkun bizzejjed li wiehed inizzel isem dak il-korp.

Dan l-artiklu abbinat mal-artiklu 4 tal-Kap 248 li kien wessa' fl-estrem id-definizzjoni ta' "persuna" jindika li hu bizzejjed li wiehed isemmi l-isem tal-korp in kwistjoni biex jigi citat tajjeb.

Il-Qorti irriteniet li bhali tali id-Dar ma hijiex eskluza mill-applikazzjoni tal-artiklu 181 A fuq imsemmi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info