Reference: 82/1990/1

Judgement Details


Date
30/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
FARRUGIA DR. ANTHONY H. NOE vs CARBONE VERNIE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, META D-DIRETTURI JAGIXXU IN ECCESS TAL-POTERI TAGHHOM - SOCJETA` KUMMERCJALI, POTER LI TAGHTI GARANZIJA - SOCJETA` KUMMERCJALI, RAPPORT BEJN SOCJETA` U D-DIRETTURI TAGHHA - SOCJETA` KUMMERCJALI, RAPPREZENTANZA TA` - SOCJETA` KUMMERCJALI, RATIFIKA TA` ATTI ULTRA VIRES
Summary
Is-socji f'socjeta' kummercjali jistghu jirratifikaw xi haga permezz ta' rizoluzzjoni straordinarja.

Klawsola generali "To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them." tinkludi l-poter tal-kumpannija li taghmel garanzija lil terzi.

Id-direttur f'socjeta' huwa meqjus bhala mandatarju tas-socjeta' fir-relazzjonijiet interni ma' dik l-istess socjeta' filwaqt illi huwa kkunsidrat bhala r-rapprezentant ta' dikis-socjeta' fir-relazzjonijiet taghha ma' terzi persuni. Minkejja din id-distinzjoni fil-prattika,anke mil-lat legali, ftit jista' jkun hemm divergenza bejn dawn iz-zewg tipi ta' rapprezentanza u dana in vista ta' dak li jipprovdi l-Artikolu 49 tal-Kodici tal-Kummerc fir-rigward tal-ligi applikabbili ghal rapprezentanza kummercjali.

Jekk jirrizulta li direttur kien qed jirrapprezenta validament s-socjeta` tieghu skond il-Memorandum and Articles taghha allura t-terz li jkun qed jikkontratta mieghu huwa ntitolat li jifhem illi dik is-socjeta', persuna legali indipendenti mill-membri lijikkostitwuha, kienet validament rapprezentata. Dan il-principju, pero', ma jreggix fejn anke din ir-rapprezentanza kienet monka ghax f'dawk il-kazijiet it-terz missu nsista li dik is-socjeta' tkun korrettement rapprezentata skond il-Memorandum and Articles taghha. (Irid jigi notat illi din id-decizjoni giet bazata interament fuq il-Ligi hekk kif kontenuta fl-Ordinanza dwar is-Socjetajiet Kummercjali tal-1962 li kienet applikabbli ghall-kaz u mhux l-Att dwar il-Kumpanniji tal-1995).

Id-diretturi ta' socjeta' huma marbutin bil-Memorandum u Articles of Association ta' l-istess socjeta'.Il-poteri taghhom jitwieldu mill-istess Memorandum u Articles of Association u huma ghandhom id-dover li josservaw ir-restrizzjonijiet kollha li dawn jimponu fuqhom.

Jekk direttur jiehu flus b'self in eccess tal-poteri koncessi lilu mill-memorandum and articles tas-socjeta', dik is-socjeta'tkun qed tirratifika tacitament l-agir tieghu jekk tuza il-flus mislufa lid-direttur taghha f'isimha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info