Reference: 1113/2001/1

Judgement Details


Date
07/05/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA EDWIN vs BRIFFA JOANNA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI, L-INDOLE TA` AZZJONI MHUX DETERMINATA MILL-KLIEM UZAT IZDA MILL-ISKOP LI GHALIH HUWA INTIZ IL-GUDIZZJU - ECCEZZJONIJIET, L-INDOLE TA` ECCEZZJONI MHUX DETERMINATA MILL-KLIEM UZAT IZDA MILL-PORTATA TA` L-ECCEZZJONI INNIFISHA - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KUNCETT TA` EKWITA`
Summary
Kif inhu maghruf, l-azzjoni ma tigix desunta mill-kliem, piu` o meno ezatti, tal-att istituttiv tal-gudizzju, imma mill-iskop li ghalih huwa ntiz il-gudizzju. Hekk ukoll l-indoli tal-eccezzjoni ma tiddependiex mill-kliem uzati imma mill-portata taghhom.

It-Tribunal ghal Talbiet Zghar ma kellu l-ebda dritt, anke jekk abbazi ta' l-ekwita`, li jissorvola kompletament l-applikazzjoni tal-ligighall-mertu.

M'ghandux ikun dubitat jew kontrovers illi biex il-valutazzjoni ekwitattiva tigi sew applikata jokkorri li wiehed jadotta l-mudell konswet tal-missier tajjeb tal-familja fil-konsiderazzjoni tac-cirkostanzi u tal-fatti maghrufa, pervenuti fil-process, u janalizzahom skond il-kriterji tad-diligenza komuni. Dan necessarjament ifisser gudizzju li jaghti debita konsiderazzjoni lilkwadru shih tal-vertenza. F'sens konkret ifisser ukoll ezercizzju tal-konsiderazzjoni tal-kuntratt, l-aspett tal-buona fede bhala element integrattiv tal-kuntratt innifsu, l-ezekuzzjoni tax-xoghlijiet pattwiti, l-allegazzjoni li dawn l-istess xoghlijiet ma sarux kif titlob l-arti u s-sengha, u konsiderazzjonijiet ohra rilevanti u konkomitanti bhal, per ezempju l-verifiki teknici ta' l-istess xoghlijiet.

Jekk it-Tribunal fid-decizjoni tieghu jiskarta elementi tad-difiza tal-konvenut minghajr ebda spjegazzjoni, id-decizjoni minnu moghtija tkun tivvjola l-principju ta` ekwita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info