Reference: 831/1999/1

Judgement Details


Date
28/04/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MAGRI PHILIP vs CILIA PRODUCTS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA, QORTI TAL-MAGISTRATI GHANDHA KOMPETENZA DWAR RIZOLUZZJONI TA` KUNTRATTI - KOMPETENZA, QORTI TAL-MAGISTRATI GHANDHA KOMPETENZA DWAR VALIDITA` TA` KUNTRATTI - LOKAZZJONI, INKWILIN JISTA` JITLOB ZGUMBRAMENT TA` TERZ MILL-FOND LOKAT
Summary
Ai termini ta' l-Artikolu 1530 (1) tal-Kodici Civili kirja moghtija minn min ghandu titolu rizolubbli tibqa' tiswa di fronte ghad-direttarju sakemm ma jipprovax illi l-kirja kienet saret taht kondizzjonijiet li ma kienux gusti.

Il-Qorti tal-Magistrati hija kompetenti li sabiex tivverifika jekk kirja tkunx saret taht kondizzjonijiet gusti ai termini ta' l-Artikolu 1530. Madanakollu jekk l-azzjoni ssir fuq il-kawzali li l-inkwilin ikun qed jokkupa l-fond minghajr titolu validu fil-Ligi l-azzjoni ma tkunx tista' tintlaqa'.

Fl-limiti tal-kompetenza taghhom, kif stabbiliti fil-Kodicita' Organizazzjoni u Procedura Civili, il-qrati nferjuri huma hielsa li jissindikaw kemm il-validita` tal-kuntratti, kif ukoll jekk jokkorrux ragunijiet li jiggustifikaw ir-rizoluzzjoni taghhom. Il-ligi taghmilha cara illi dik il-limitazzjoni (prospettata taht l-Artikolu 47 (3) tal-Kap 12) kienet tirrigwarda biss azzjonijiet dwar proprjeta` u ma kienetx testendi ghall-kawzi ta' zgumbrament. L-art.48 tal-Kap 12 infatti jiddisponi illi l-Qorti tal-Magistrati tiddeciedi wkoll kull talba ghall-zgumbrament jew tkeccija minn beni immobili, sew bini kemm raba, mikrija jew li jkun fihom persuni li joqoghdu jew li ghandhom xi residenza odinarja fil-limiti tal-gurisdizzjoni ta' dik il-Qorti.

Issa m'hemmx dubbju, anke ghaliex dan il-punt hu pacifiku, min jakkwista l-inkwilinat ta' fond ghanduazzjoni diretta biex jizgombra lil min ikun qed jokkupa dak il-fond bla titolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info