Reference: 5/2003/1

Judgement Details


Date
23/04/2004
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
CINI OLAF vs L-AVUKAT GENERALI TAR-REPUBLIKA U L-KUMM.TAL-PULIZZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
It-termini, anke dawk perentorji ma jigux imposti fl-ordinament guridiku kappriccozament jew biex inaqqsu id-drittijiet tal-litiganti jew biex jirrendu l-hajja ta' l-avukati aktar difficli u stressanti. Invece, dawn it-termini jigu stabbiliti ghall-iskop legittimu. It-termini ma jiddiskriminawx ghax qeghdin hemm ghal kulhadd, bl-istess mod.

It-termini ghandhom l-ghan gust li jimponu zmien specifiku u ben definit li matulu dak li jkun ikun jista' liberament jezercita d-dritt relattiv tieghu. Jekk dak it-terminu jithalla jghaddi inutilment, allura r-responsabilita` konsegwenzjali ghandu jerfaghha min baqa' hekk passiv. Fi kliem iehor, imputet sibi li dak id-dritt safa' ppregudikat.

It-termini, anke dawk perentorji ghandhom l-ghan legittimu li jikkonferixxu fuq l-andamenttal-kawzi dik ic-certezza u finalita` li minghajrhom l-amministrazzjoni tal-gustizzja tigi reza wisqdebboli u ineffikaci.

Terminu bhal dak li jimponi z-zmien li meta matulu l-appell jista' jigi intavolat, huwa fatali u lanqas jista' jigi rinunzjat mill-kontro-parti ghax huwa ta' ordni pubbliku u ta' interpretazzjoni stretta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info