Reference: 9/2001/2

Judgement Details


Date
21/04/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
DEPASQUALE ANTON
Parties
VELLA ANTOINETTE PRO ET NOE vs VELLA EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD LI JIRREGOLA L-KERA - PROVI; APPREZZAMENT ZBALJAT TA PROVI PRODOTTI - ZGUMBRAMENT
Summary
Ir-rikors ta' appell jaghti l-impressjoni illi l-intimat appellant ghandu diversi aggravji kontra s-sentenza appellata, però, fir-realtà, l-intimat ghandu aggravju wiehed biss kontra dik is-sentenza,dak illi l-Bord li Jirregola l-Kera ghamel apprezzament zbaljat tal-provi prodotti.

Huwa risaput illi qorti tat-tieni (2) grad ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi prodotti maghmula minn qorti jew tribunal tal-ewwel (1) grad, purkè ma tirrizultalhiex raguni serja sabiex taghmel hekk. Fil-kaz odjern, dina l-Qorti, wara illi ezaminat bir-reqqa l-provi kollha prodotti, taqbel mal-apprezzament tal-provi illi ghamel il-Bord u mad-decizjoni relativa minnu raggjunta u, ghalhekk, tirrespingi l-imsemmi aggravju tal-appellant.

Dina l-Qorti mhix konvinta daqs il-Bord li Jirregola l-Kera illi jinsab pruvat illi l-fond in kwistjoni ma kien jintuza xejn ghal xi zmien qabel Gunju, 2000,iz-zmien illi jsemmi r-rikorrent Joseph Vella; fil-fehma ta' dina l-Qorti, jista' jinghad illi jinsab pruvat illi qabel Gunju, 2000 l-attività kummercjali fil-fond in kwistjoni ma tantx kienet qawwija, però ma jistax jinghad illi ma kien hemm attività xejn. Dina l-Qorti trid taghmilha cara, però,illi, ciò nonostante, it-talba ghar-ripreza tal-imsemmi fond a bazi tal-kawzali tal-kambjament tad-destinazzjoni minhabba non uso tal-istess fond xorta wahda timmerita akkoljiment. Dana ghaliex dinal-Qorti hija tal-fehma illi anke fil-mori ta' dina l-kawza, almenu sa meta gie kontroezaminat l-intimat, fil-prattika ma kienet qed issir ebda attività fil-fond mikri. Dina l-Qorti tal-Appell hija tal-fehma illi jinsab pruvat illi l-fond in kwistjoni inzamm inattivat ghal zmien twil bizzejjed sabiexjigi konsidrat illi l-intimat biddel id-destinazzjoni tal-istess fond.

Ghaldaqstant din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedi billi tichad l-appell tal-intimat appellant u billi tikkonferma s-sentenza appellata b'dan illi t-terminu stabbilit ghall-fini tal-izgumbrament ghandu jibda jiddekorri mill-gurnata tad-decizjoni ta' din il-Qorti tal-Appell, filwaqt li tordna illi l-ispejjes ta'din l-istanza jigu sopportati kollha mill-intimat appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info